Loading

MASLEN s.r.o.

Historický názov:
  • M a M Slovakia s.r.o.
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MASLEN s.r.o.
Sídlo:
Badín 655
97632 Badín
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/8490/S
Od 28.7.2003, posledná zmena 15.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ľuboslav Dérer
  • RNDr. Juraj Moravčík
IČO:
36619370
DIČ:
2021736123

IČ DPH:

SK2021736123
Podľa §4, registrovaný od 15.1.2004
SK NACE (RÚZ):
24330 Tvarovanie alebo skladanie za studena
Základné imanie:
333 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Jaroslav Maslen (51,0%)
  • Pavol Maslen (49,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma MASLEN s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 22 728 859 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 18,9%. Dosiahnutý zisk po zdanení 178 720 EUR poklesol medziročne o 2 101 244 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,81% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 20,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,96%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,27%.

Absolútne ukazovatele

23 039 949 €

-19,8 %

1 739 202 €

-56,9 %

15 470 358 €

4,3 %

8 494 776 €

-14,1 %

4 438 416 €

-27,8 %

Relatívne ukazovatele

7.65 %

-6,8 %

3.66

-5,6

1.16 %

-14,2 %

45.09 %

11,8 %

0.80

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 958 228 € -1,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 19 770 631 € -21,0 %
Zmena stavu zásob -116 350 € -144,4 %
Aktivácia 22 463 € -2,2 %
Náklady na predaj tovaru 2 023 381 € 0,2 %
Náklady na materiál, energie 14 433 720 € -20,8 %
Služby 4 438 669 € 10,0 %
Pridaná hodnota 1 739 202 € -56,9 %
Osobné náklady 474 906 € 9,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 998 984 € 3,7 %
Opravné položky 1 182 € 4,6 %
Ostatné výnosy 128 367 € 16,6 %
Iné prevádzkové náklady 169 964 € 31,7 %
Zisk z predaja majetku 220 968 € 124,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 443 501 € -83,7 %
HV z finančnej činnosti -165 170 € -268,8 %
z toho Nákladové úroky 141 579 € 230,8 %
HV pred zdanením 278 331 € -90,1 %
Daň 99 611 € -81,5 %
HV po zdanení 178 720 € -92,2 %
EBITDA 1 221 517 € -65,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 470 358 € 4,3 %
 
Neobežný majetok 6 819 707 € 26,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 556 069 € 29,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 21 795 € -48,3 %
Dlhodobý finančný majetok 241 843 € -19,9 %
 
Obežný majetok 8 508 357 € -8,7 %
Zásoby 5 254 711 € -19,2 %
Dlhodobé pohľadávky 37 663 € 9,4 %
Krátkodobé pohľadávky 3 113 980 € 142,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 102 003 € -93,2 %
 
Časové rozlíšenie 142 294 € 24,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 470 358 € 4,3 %
 
Vlastné imanie
8 494 776 € -14,1 %
Základné imanie 333 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 255 892 € -0,1 %
HV minulých rokov 7 727 164 € 10,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 178 720 € -92,2 %
 
Záväzky 6 860 207 € 43,6 %
Dlhodobé záväzky 719 673 € 57,0 %
Krátkodobé záväzky 1 947 237 € -22,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 032 354 € 72,1 %
Bankové úvery krátkodobé 2 111 960 € 258,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 48 983 € 1,1 %
 
Časové rozlíšenie 115 375 € -29,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?