MASLEN s.r.o.

Historický názov:
  • M a M Slovakia s.r.o.
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MASLEN s.r.o.
Sídlo:
Badín 655
97632 Badín
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/8490/S
Od 28.7.2003, posledná zmena 27.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Ľuboslav Dérer
  • RNDr. Juraj Moravčík
IČO:
36619370
DIČ:
2021736123

IČ DPH:

SK2021736123
Podľa §4, registrovaný od 15.1.2004
SK NACE (RÚZ):
24330 Tvarovanie alebo skladanie za studena
Základné imanie:
333 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Jaroslav Maslen (51,0%)
  • Pavol Maslen (49,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma MASLEN s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 025 617 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,22%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 279 964 EUR poklesol medziročne o 2 684 896 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,08% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 29,77%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,03%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,36%.

Absolútne ukazovatele

28 725 679 €

2,7 %

4 039 564 €

-47,1 %

14 835 342 €

6,3 %

9 894 614 €

13,2 %

6 144 960 €

39,5 %

Relatívne ukazovatele

14.41 %

-13,4 %

9.29

-7,9

15.37 %

-20,2 %

33.30 %

-4,0 %

0.89

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 011 765 € -8,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 25 013 852 € 3,7 %
Zmena stavu zásob 262 321 € -22,3 %
Aktivácia 22 959 € 50,9 %
Náklady na predaj tovaru 2 019 857 € -3,9 %
Náklady na materiál, energie 18 214 882 € 29,8 %
Služby 4 036 594 € 1,0 %
Pridaná hodnota 4 039 564 € -47,1 %
Osobné náklady 434 604 € -2,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 963 372 € 20,2 %
Opravné položky 1 130 € 70,2 %
Ostatné výnosy 110 071 € 14,8 %
Iné prevádzkové náklady 129 100 € 5,2 %
Zisk z predaja majetku 98 582 € 103,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 720 011 € -57,6 %
HV z finančnej činnosti 97 848 € 246,6 %
z toho Nákladové úroky 42 801 € -2,9 %
HV pred zdanením 2 817 859 € -55,6 %
Daň 537 895 € -61,0 %
HV po zdanení 2 279 964 € -54,1 %
EBITDA 3 584 801 € -49,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 835 342 € 6,3 %
 
Neobežný majetok 5 403 047 € 0,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 059 155 € 2,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 42 128 € -34,8 %
Dlhodobý finančný majetok 301 764 € -27,3 %
 
Obežný majetok 9 318 217 € 10,2 %
Zásoby 6 500 539 € 0,6 %
Dlhodobé pohľadávky 34 423 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 286 238 € 12,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 497 017 € 74,3 %
 
Časové rozlíšenie 114 078 € 16,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 835 342 € 6,3 %
 
Vlastné imanie
9 894 614 € 13,2 %
Základné imanie 333 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 256 041 € %

HV minulých rokov 7 025 609 € 107,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 279 964 € -54,1 %
 
Záväzky 4 777 568 € -4,7 %
Dlhodobé záväzky 458 437 € 151,2 %
Krátkodobé záväzky 2 501 074 € -30,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 180 938 € 41,7 %
Bankové úvery krátkodobé 588 678 € 76,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 48 441 € 7,8 %
 
Časové rozlíšenie 163 160 € -17,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?