Makita s.r.o.

Historický názov:
  • Makita Servis Centrum, s.r.o.
  • UGARIT MCS s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Makita s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná 26
97401 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/8525/S
Od 11.8.2003, posledná zmena 19.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Yoshiro Abe
IČO:
36619647
DIČ:
2021739610

IČ DPH:

SK2021739610
Podľa §4, registrovaný od 10.1.2004
SK NACE (RÚZ):
46630 Veľkoobchod so strojmi pre baníctvo, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • MAKITA (UK) LIMITED (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Makita s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 118 635 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,68%. Dosiahnutý zisk po zdanení 68 560 EUR poklesol medziročne o 1 388 984 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,31% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 30 988 345 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 601 938 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,4%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,72%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,86%.

Absolútne ukazovatele

31 204 324 €

8,8 %

2 515 204 €

-39,9 %

17 790 064 €

39,4 %

8 273 575 €

0,8 %

7 518 596 €

-2,9 %

Relatívne ukazovatele

8.08 %

-6,5 %

1.74

-1,1

0.39 %

-11,0 %

53.49 %

17,8 %

0.30

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 988 345 € 8,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 130 290 € -0,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 25 386 407 € 12,1 %
Náklady na materiál, energie 363 031 € 11,4 %
Služby 1 209 794 € 3,7 %
Pridaná hodnota 2 515 204 € -39,9 %
Osobné náklady 1 446 736 € -0,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 119 290 € 14,6 %
Opravné položky 1 644 199 € %

Ostatné výnosy 18 783 € 22,9 %
Iné prevádzkové náklady 270 475 € 24,1 %
Zisk z predaja majetku 42 € -99,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 697 528 € -71,4 %
HV z finančnej činnosti -568 677 € -0,1 %
z toho Nákladové úroky 46 € -91,8 %
HV pred zdanením 128 851 € -93,1 %
Daň 60 291 € -85,4 %
HV po zdanení 68 560 € -95,3 %
EBITDA 816 776 € -67,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 790 064 € 39,4 %
 
Neobežný majetok 349 869 € -14,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 348 619 € -14,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 250 € -57,3 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 17 425 806 € 41,2 %
Zásoby 14 017 565 € 66,1 %
Dlhodobé pohľadávky 646 054 € 114,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 657 564 € -10,9 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 104 623 € -36,6 %
 
Časové rozlíšenie 14 389 € 17,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 790 064 € 39,4 %
 
Vlastné imanie
8 273 575 € 0,8 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 197 712 € 21,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 68 560 € -95,3 %
 
Záväzky 9 516 489 € 108,7 %
Dlhodobé záväzky 1 514 € 33,2 %
Krátkodobé záväzky 9 275 545 € 115,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 239 430 € -2,4 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?