SOAS a.s.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SOAS a.s.
Sídlo:
Kláry Jarunkovej 2
97401 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/740/S
Od 23.10.2003, posledná zmena 28.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Igor Lukáč
  • Ing. Jozef Garbiar
  • Ing. Vladimír Vikor
  • Ing. Ľubomír Duplák
  • Ing. Timotej Garaj
IČO:
36621102
DIČ:
2020096496

IČ DPH:

SK2020096496
Podľa §4, registrovaný od 20.11.2003
SK NACE (RÚZ):
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Základné imanie:
249 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma SOAS a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 101 537 646 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,99%. Dosiahnutý zisk po zdanení 279 307 EUR poklesol medziročne o 32 986 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,78% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 101 347 872 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 162 188 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 3,08%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 42,4%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,3%.

Absolútne ukazovatele

101 567 548 €

19,0 %

1 065 149 €

1,9 %

8 074 729 €

%

827 057 €

-3,8 %

28 390 €

-59,6 %

Relatívne ukazovatele

1.05 %

-0,2 %

1.85

-0,0

3.46 %

-13,5 %

89.76 %

36,5 %

1.00

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 101 347 872 € 19,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 189 774 € 23,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 100 185 684 € 19,2 %
Náklady na materiál, energie 44 033 € 3,1 %
Služby 242 780 € 42,4 %
Pridaná hodnota 1 065 149 € 1,9 %
Osobné náklady 576 584 € 4,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 55 277 € -43,6 %
Opravné položky -1 024 536 € -100,0 %
Ostatné výnosy 25 786 € -42,6 %
Iné prevádzkové náklady 1 090 614 € %

Zisk z predaja majetku 4 100 € -50,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 397 096 € -6,0 %
HV z finančnej činnosti -21 140 € 13,1 %
z toho Nákladové úroky 7 865 € 16,1 %
HV pred zdanením 375 956 € -5,6 %
Daň 96 649 € 12,6 %
HV po zdanení 279 307 € -10,6 %
EBITDA -576 263 € -212,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 074 729 € %

 
Neobežný majetok 825 363 € 1,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 817 483 € 2,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 880 € -24,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 242 086 € %

Zásoby 147 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 6 470 € -0,2 %
Krátkodobé pohľadávky 6 966 113 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 269 356 € -25,4 %
 
Časové rozlíšenie 7 280 € -10,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 074 729 € %

 
Vlastné imanie
827 057 € -3,8 %
Základné imanie 249 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 298 750 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 279 307 € -10,6 %
 
Záväzky 7 247 672 € %

Dlhodobé záväzky 6 294 € 5,4 %
Krátkodobé záväzky 7 214 506 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 26 872 € 19,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?