GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Budča 1039
96233 Budča
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/9084/S
Od 2.4.2004, posledná zmena 23.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Gergely Farkas
  • Ing. Zoltán Nagy
IČO:
36624942
DIČ:
2021797140

IČ DPH:

SK2021797140
Podľa §4, registrovaný od 7.7.2004
SK NACE (RÚZ):
53200 Ostatné poštové služby a služby kuriérov
Základné imanie:
99 600 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • General Logistics Systems B. V. (99,0%)
  • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 03/2023 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 56 763 262 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 4,77%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 282 509 EUR poklesol medziročne o 2 303 766 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,66% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 9,95%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,83%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,6%.

Absolútne ukazovatele

56 920 265 €

-4,7 %

13 346 954 €

-14,0 %

36 028 177 €

15,5 %

20 587 324 €

20,9 %

1 595 114 €

%

Relatívne ukazovatele

23.51 %

-2,5 %

3.91

-0,8

14.66 %

-9,7 %

42.86 %

-2,5 %

1.10

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 3/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 34 384 € 42,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb56 728 878 € -4,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru103 971 € 143,4 %
Náklady na materiál, energie747 701 € 9,9 %
Služby42 564 636 € -1,8 %
Pridaná hodnota13 346 954 € -14,0 %
Osobné náklady3 417 158 € 4,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku1 670 691 € 46,9 %
Opravné položky31 656 € 9,2 %
Ostatné výnosy108 991 € 2,0 %
Iné prevádzkové náklady664 786 € 167,9 %
Zisk z predaja majetku20 658 € %

 
HV z hospodárskej činnosti7 692 312 € -29,8 %
HV z finančnej činnosti-1 411 158 € -6,0 %
z toho Nákladové úroky94 778 € %

HV pred zdanením6 281 154 € -34,7 %
Daň998 645 € -51,0 %
HV po zdanení5 282 509 € -30,4 %
EBITDA9 342 345 € -22,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 028 177 € 15,5 %
 
Neobežný majetok19 539 179 € 7,4 %
Dlhodobý hmotný majetok19 387 733 € 6,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok151 446 € 224,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok16 145 642 € 27,4 %
Zásoby76 547 € 19,1 %
Dlhodobé pohľadávky294 708 € 48,3 %
Krátkodobé pohľadávky7 872 983 € -9,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty7 901 404 € 111,9 %
 
Časové rozlíšenie343 356 € 12,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky36 028 177 € 15,5 %
 
Vlastné imanie
20 587 324 € 20,9 %
Základné imanie99 600 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania9 958 € 0,0 %
HV minulých rokov15 195 257 € 62,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení5 282 509 € -30,4 %
 
Záväzky15 236 253 € 9,2 %
Dlhodobé záväzky37 778 € -29,3 %
Krátkodobé záväzky14 394 576 € 8,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé803 899 € 22,1 %
 
Časové rozlíšenie204 600 € 1,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?