Loading

Elkem Carbon Slovakia, a.s.

Historický názov:
  • VUM, a.s.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Elkem Carbon Slovakia, a.s.
Sídlo:
Priemyselná 12
96563 Žiar nad Hronom
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/801/S
Od 21.9.2004, posledná zmena 15.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Cornelis Egge Oldenziel
  • Hanne Galaasen
  • Ing. Roman Bielek
  • Sem Gysland
IČO:
36629766
DIČ:
2021879068

IČ DPH:

SK2021879068
Podľa §4, registrovaný od 7.10.2004
SK NACE (RÚZ):
23990 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
Základné imanie:
1 397 800 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Elkem Carbon Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 17 039 488 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 48,62%. Dosiahnutý zisk po zdanení 701 700 EUR poklesol medziročne o 825 387 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 109,68% celkových výnosov firmy.

V aktuálnom roku bola predaná časť produkcie v hodnote 1 739 175 EUR, ktorá bola vyrobená na sklad alebo bola rozpracovaná pred aktuálnym rokom.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 56,78%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 56,99%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 42,33%.

Absolútne ukazovatele

15 384 376 €

-59,3 %

3 284 739 €

-53,9 %

13 538 189 €

71,1 %

3 940 115 €

21,7 %

10 507 324 €

%

Relatívne ukazovatele

19.28 %

-2,2 %

1.82

-0,5

5.18 %

-14,1 %

70.90 %

11,8 %

4.50

4,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 165 954 € -81,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 16 873 534 € -47,7 %
Zmena stavu zásob -1 739 175 € -184,8 %
Aktivácia 1 050 € -65,8 %
Náklady na predaj tovaru 143 806 € -81,4 %
Náklady na materiál, energie 9 953 302 € -56,8 %
Služby 1 840 422 € -57,0 %
Pridaná hodnota 3 284 739 € -53,9 %
Osobné náklady 1 800 288 € -42,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 179 621 € -29,6 %
Opravné položky 79 033 € %

Ostatné výnosy 25 468 € -98,9 %
Iné prevádzkové náklady 197 441 € -93,8 %
Zisk z predaja majetku 898 € -98,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 133 816 € -60,0 %
HV z finančnej činnosti -225 287 € -109,9 %
z toho Nákladové úroky 178 632 € 218,2 %
HV pred zdanením 908 529 € -66,7 %
Daň 206 829 € -82,8 %
HV po zdanení 701 700 € -54,0 %
EBITDA 1 312 478 € -56,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 538 189 € 71,1 %
 
Neobežný majetok 1 721 971 € 26,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 714 858 € 27,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 113 € -10,4 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 11 804 769 € 80,3 %
Zásoby 5 993 920 € 17,7 %
Dlhodobé pohľadávky 20 641 € %

Krátkodobé pohľadávky 3 808 884 € 164,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 981 324 € %

 
Časové rozlíšenie 11 449 € 46,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 538 189 € 71,1 %
 
Vlastné imanie
3 940 115 € 21,7 %
Základné imanie 1 397 800 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 282 879 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 557 736 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 701 700 € -54,0 %
 
Záväzky 9 534 990 € 107,1 %
Dlhodobé záväzky 8 101 766 € %

Krátkodobé záväzky 1 225 169 € -49,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 208 055 € -12,0 %
 
Časové rozlíšenie 63 084 € -7,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?