Elkem Carbon Slovakia, a.s.

Historický názov:
 • VUM, a.s.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Elkem Carbon Slovakia, a.s.
Sídlo:
Priemyselná 12
96563 Žiar nad Hronom
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/801/S
Od 21.9.2004, posledná zmena 30.4.2024
Štatutárny orgán:
 • Sem Gysland
 • Cornelis Egge Oldenziel
 • Hanne Galaasen
 • Ing. Gabriela Gaálová
IČO:
36629766
DIČ:
2021879068

IČ DPH:

SK2021879068
Podľa §4, registrovaný od 7.10.2004
SK NACE (RÚZ):
23990 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
Základné imanie:
1 397 800 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

  Firma Elkem Carbon Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 17 039 488 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 48,62%. Dosiahnutý zisk po zdanení 701 700 EUR poklesol medziročne o 825 387 EUR.

  Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 109,68% celkových výnosov firmy.

  V aktuálnom roku bola predaná časť produkcie v hodnote 1 739 175 EUR, ktorá bola vyrobená na sklad alebo bola rozpracovaná pred aktuálnym rokom.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 56,78%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 56,99%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 42,33%.

  Absolútne ukazovatele

  15 384 376 €

  -59,3 %

  3 284 739 €

  -53,9 %

  13 538 189 €

  71,1 %

  3 940 115 €

  21,7 %

  10 507 324 €

  %

  Relatívne ukazovatele

  19.28 %

  -2,2 %

  1.82

  -0,5

  5.18 %

  -14,1 %

  70.90 %

  11,8 %

  4.50

  4,2 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 165 954 € -81,2 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb16 873 534 € -47,7 %
  Zmena stavu zásob-1 739 175 € -184,8 %
  Aktivácia1 050 € -65,8 %
  Náklady na predaj tovaru143 806 € -81,4 %
  Náklady na materiál, energie9 953 302 € -56,8 %
  Služby1 840 422 € -57,0 %
  Pridaná hodnota3 284 739 € -53,9 %
  Osobné náklady1 800 288 € -42,3 %
  Odpisy a opravné položky k majetku179 621 € -29,6 %
  Opravné položky79 033 € %

  Ostatné výnosy25 468 € -98,9 %
  Iné prevádzkové náklady197 441 € -93,8 %
  Zisk z predaja majetku898 € -98,8 %
   
  HV z hospodárskej činnosti1 133 816 € -60,0 %
  HV z finančnej činnosti-225 287 € -109,9 %
  z toho Nákladové úroky178 632 € 218,2 %
  HV pred zdanením908 529 € -66,7 %
  Daň206 829 € -82,8 %
  HV po zdanení701 700 € -54,0 %
  EBITDA1 312 478 € -56,5 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  13 538 189 € 71,1 %
   
  Neobežný majetok1 721 971 € 26,9 %
  Dlhodobý hmotný majetok1 714 858 € 27,1 %
  Dlhodobý nehmotný majetok7 113 € -10,4 %
  Dlhodobý finančný majetok0 € 0 %
   
  Obežný majetok11 804 769 € 80,3 %
  Zásoby5 993 920 € 17,7 %
  Dlhodobé pohľadávky20 641 € %

  Krátkodobé pohľadávky3 808 884 € 164,8 %
  Krátkodobý finančný majetok0 € 0 %
  Finančné účty1 981 324 € %

   
  Časové rozlíšenie11 449 € 46,2 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky13 538 189 € 71,1 %
   
  Vlastné imanie
  3 940 115 € 21,7 %
  Základné imanie1 397 800 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania282 879 € 0,0 %
  HV minulých rokov1 557 736 € %

  HV za účtovné obdobie po zdanení701 700 € -54,0 %
   
  Záväzky9 534 990 € 107,1 %
  Dlhodobé záväzky8 101 766 € %

  Krátkodobé záväzky1 225 169 € -49,5 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé0 € 0 %
  Bankové úvery krátkodobé0 € -100,0 %
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé208 055 € -12,0 %
   
  Časové rozlíšenie63 084 € -7,9 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?