Elkem Carbon Slovakia, a.s.

Historický názov:
  • VUM, a.s.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Elkem Carbon Slovakia, a.s.
Sídlo:
Priemyselná 12
96563 Žiar nad Hronom
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/801/S
Od 21.9.2004, posledná zmena 15.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Cornelis Egge Oldenziel
  • Hanne Galaasen
  • Ing. Roman Bielek
  • Sem Gysland
IČO:
36629766
DIČ:
2021879068

IČ DPH:

SK2021879068
Podľa §4, registrovaný od 7.10.2004
SK NACE (RÚZ):
23990 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
Základné imanie:
1 397 800 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Elkem Carbon Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 162 514 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 41,77%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 527 087 EUR vzrástol medziročne o 216 203 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,42% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 56,57%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 48,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,15%.

Absolútne ukazovatele

37 787 158 €

59,2 %

7 124 296 €

34,7 %

7 911 584 €

-15,9 %

3 238 415 €

7,2 %

2 124 644 €

36,0 %

Relatívne ukazovatele

21.48 %

-1,1 %

2.28

0,6

19.30 %

5,4 %

59.07 %

-8,8 %

0.33

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 884 530 € 44,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 277 984 € 41,7 %
Zmena stavu zásob 2 051 888 € %

Aktivácia 3 072 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 773 858 € 54,4 %
Náklady na materiál, energie 23 027 092 € 56,6 %
Služby 4 279 125 € 48,7 %
Pridaná hodnota 7 124 296 € 34,7 %
Osobné náklady 3 121 846 € -0,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 255 026 € -8,9 %
Opravné položky 17 261 € 219,2 %
Ostatné výnosy 2 222 435 € %

Iné prevádzkové náklady 3 201 871 € %

Zisk z predaja majetku 72 334 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 836 164 € 63,5 %
HV z finančnej činnosti -107 319 € -57,9 %
z toho Nákladové úroky 56 134 € 47,5 %
HV pred zdanením 2 728 845 € 63,7 %
Daň 1 201 758 € 237,7 %
HV po zdanení 1 527 087 € 16,5 %
EBITDA 3 018 856 € 51,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 911 584 € -15,9 %
 
Neobežný majetok 1 357 084 € -47,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 349 143 € -44,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 941 € -95,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 546 667 € -3,9 %
Zásoby 5 094 703 € 26,7 %
Dlhodobé pohľadávky 4 372 € -46,3 %
Krátkodobé pohľadávky 1 438 381 € -47,9 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 9 211 € -48,8 %
 
Časové rozlíšenie 7 833 € -49,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 911 584 € -15,9 %
 
Vlastné imanie
3 238 415 € 7,2 %
Základné imanie 1 397 800 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 282 879 € -0,0 %
HV minulých rokov 30 649 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 527 087 € 16,5 %
 
Záväzky 4 604 671 € -23,7 %
Dlhodobé záväzky 11 367 € -22,5 %
Krátkodobé záväzky 2 424 204 € -39,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 932 782 € 113,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 236 318 € -16,3 %
 
Časové rozlíšenie 68 498 € -80,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?