Loading

TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Partizánska 87
96681 Žarnovica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/10049/S
Od 22.1.2005, posledná zmena 10.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Thierry Stéphane Bitout
IČO:
36634280
DIČ:
2021937280

IČ DPH:

SK2021937280
Podľa §4, registrovaný od 7.2.2005
SK NACE (RÚZ):
25920 Výroba obalov z ľahkých kovov
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • TUBEX Tubenfabrik Wolfsberg GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma TUBEX SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 70 623 963 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 29,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 3 823 797 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 81,74% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 49,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,85%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,32%.

Absolútne ukazovatele

85 718 226 €

33,2 %

14 690 963 €

35,7 %

36 962 121 €

9,4 %

19 566 973 €

24,3 %

12 402 094 €

70,5 %

Relatívne ukazovatele

20.80 %

0,9 %

1.77

0,5

10.35 %

11,9 %

47.06 %

-6,3 %

1.01

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 557 286 € -58,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 70 066 677 € 31,7 %
Zmena stavu zásob 1 795 486 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 515 484 € -60,5 %
Náklady na materiál, energie 44 282 203 € 50,0 %
Služby 13 473 174 € 7,9 %
Pridaná hodnota 14 690 963 € 35,7 %
Osobné náklady 8 311 709 € -3,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 112 110 € -8,2 %
Opravné položky -544 775 € -184,8 %
Ostatné výnosy 10 533 655 € 44,3 %
Iné prevádzkové náklady 9 760 215 € 30,0 %
Zisk z predaja majetku 75 411 € 130,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 118 395 € %

HV z finančnej činnosti -119 968 € -24,1 %
z toho Nákladové úroky 85 966 € 10,3 %
HV pred zdanením 4 998 427 € %

Daň 1 174 630 € %

HV po zdanení 3 823 797 € %

EBITDA 6 610 319 € 226,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 962 121 € 9,4 %
 
Neobežný majetok 9 237 095 € -11,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 595 288 € -10,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 241 307 € -36,0 %
Dlhodobý finančný majetok 400 500 € 0,0 %
 
Obežný majetok 27 708 325 € 18,6 %
Zásoby 12 246 454 € 18,8 %
Dlhodobé pohľadávky 530 433 € -41,2 %
Krátkodobé pohľadávky 13 122 790 € 55,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 808 648 € -51,1 %
 
Časové rozlíšenie 16 701 € -45,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 36 962 121 € 9,4 %
 
Vlastné imanie
19 566 973 € 24,3 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 602 785 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 133 752 € -9,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 823 797 € %

 
Záväzky 17 357 484 € -3,4 %
Dlhodobé záväzky 2 122 € -92,2 %
Krátkodobé záväzky 14 314 740 € 0,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 550 000 € -44,4 %
Bankové úvery krátkodobé 440 095 € -53,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 050 527 € 13,4 %
 
Časové rozlíšenie 37 664 € -48,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?