Hydro Extrusion Slovakia a.s.

Historický názov:
  • Sapa Profily a.s.
  • Alufinal, a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Hydro Extrusion Slovakia a.s.
Sídlo:
Na Vartičke 7
96501 Žiar nad Hronom
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/823/S
Od 21.6.2005, posledná zmena 1.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Karol Kružic
  • Ing. Matúš Hubač
  • Ing. Viktor Fára
IČO:
36638927
DIČ:
2022019296

IČ DPH:

SK2022019296
Podľa §4, registrovaný od 24.6.2005
SK NACE (RÚZ):
25110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Základné imanie:
22 971 476 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Hydro Extrusion Slovakia a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 116 387 842 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 35,97%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 183 094 EUR vzrástol medziročne o 949 334 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,61% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 36,26%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,32%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 21,31%.

Absolútne ukazovatele

118 379 396 €

31,5 %

20 871 262 €

19,7 %

42 572 191 €

-1,7 %

26 088 245 €

19,5 %

14 809 408 €

21,6 %

Relatívne ukazovatele

17.93 %

-2,4 %

1.39

-0,0

9.83 %

2,4 %

38.72 %

-10,9 %

1.75

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 022 588 € 29,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 114 365 254 € 36,1 %
Zmena stavu zásob -1 948 019 € -244,8 %
Aktivácia 1 583 980 € 13,2 %
Náklady na predaj tovaru 1 672 525 € 11,8 %
Náklady na materiál, energie 79 243 599 € 36,3 %
Služby 14 159 289 € 25,3 %
Pridaná hodnota 20 871 262 € 19,7 %
Osobné náklady 14 991 775 € 21,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 733 196 € -3,9 %
Opravné položky -54 615 € 41,1 %
Ostatné výnosy 1 303 332 € 31,1 %
Iné prevádzkové náklady 315 741 € 1,8 %
Zisk z predaja majetku 59 131 € -55,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 324 756 € 28,5 %
HV z finančnej činnosti 20 903 € 268,5 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 5 345 659 € 29,4 %
Daň 1 162 565 € 29,5 %
HV po zdanení 4 183 094 € 29,4 %
EBITDA 6 867 078 € 20,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
42 572 191 € -1,7 %
 
Neobežný majetok 15 723 271 € 13,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 682 128 € 13,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 41 143 € 51,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 26 666 907 € -9,0 %
Zásoby 5 759 704 € -10,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 20 861 473 € -8,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 45 730 € %

 
Časové rozlíšenie 182 013 € -7,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 42 572 191 € -1,7 %
 
Vlastné imanie
26 088 245 € 19,5 %
Základné imanie 22 971 476 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 932 622 € 26,6 %
HV minulých rokov -2 998 947 € 49,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 183 094 € 29,4 %
 
Záväzky 16 483 946 € -23,3 %
Dlhodobé záväzky 343 392 € -22,0 %
Krátkodobé záväzky 12 031 656 € -30,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 177 € -6,3 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 7 679 € 211,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 101 042 € 10,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?