Loading

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Partizánska cesta 5
97401 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/840/S
Od 1.1.2006, posledná zmena 1.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Philippe Guitard
  • Ing. Martin Bernard, MBA
  • Ing. Peter Dobrý
  • Ing. Peter Martinka
  • Ing. Robert Tencer
IČO:
36644030
DIČ:
2022102236

IČ DPH:

SK2022102236
Podľa §4, registrovaný od 4.1.2006
SK NACE (RÚZ):
36001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Základné imanie:
34 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 71 793 854 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 364 477 EUR vzrástol medziročne o 254 720 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,66% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 49,87%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,46%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,43%.

Absolútne ukazovatele

74 273 271 €

19,1 %

27 749 843 €

15,8 %

20 806 006 €

6,7 %

3 691 216 €

7,2 %

1 059 324 €

-77,2 %

Relatívne ukazovatele

38.65 %

-0,9 %

1.06

-0,0

1.75 %

1,2 %

82.26 %

-0,1 %

1.03

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 71 793 854 € 18,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 14 856 € 33,7 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 17 416 292 € 49,9 %
Služby 26 658 217 € 6,5 %
Pridaná hodnota 27 749 843 € 15,8 %
Osobné náklady 26 253 134 € 17,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 368 720 € -1,4 %
Opravné položky 100 036 € 161,4 %
Ostatné výnosy 2 428 112 € 44,2 %
Iné prevádzkové náklady 1 547 226 € -1,0 %
Zisk z predaja majetku 22 390 € 18,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 915 587 € 168,0 %
HV z finančnej činnosti -387 909 € -166,4 %
z toho Nákladové úroky 327 872 € 255,5 %
HV pred zdanením 527 678 € 169,2 %
Daň 163 201 € 89,1 %
HV po zdanení 364 477 € 232,1 %
EBITDA 2 246 275 € 31,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 806 006 € 6,7 %
 
Neobežný majetok 4 636 730 € -12,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 216 068 € -10,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 372 208 € -31,1 %
Dlhodobý finančný majetok 48 454 € -14,3 %
 
Obežný majetok 15 136 886 € 15,3 %
Zásoby 613 674 € 11,4 %
Dlhodobé pohľadávky 553 088 € 47,2 %
Krátkodobé pohľadávky 13 408 903 € 16,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 561 221 € -21,8 %
 
Časové rozlíšenie 1 032 390 € -4,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 806 006 € 6,7 %
 
Vlastné imanie
3 691 216 € 7,2 %
Základné imanie 34 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 292 739 € -0,2 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 364 477 € 232,1 %
 
Záväzky 17 112 038 € 6,6 %
Dlhodobé záväzky 176 601 € -96,6 %
Krátkodobé záväzky 12 752 453 € 38,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 801 659 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 381 325 € 38,5 %
 
Časové rozlíšenie 2 752 € -22,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?