Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Partizánska cesta 5
97401 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/840/S
Od 1.1.2006, posledná zmena 20.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Philippe Guitard
  • Ing. Peter Dobrý
  • Ing. Peter Martinka
  • Ing. Martin Bernard, MBA
  • Ing. Robert Tencer
IČO:
36644030
DIČ:
2022102236

IČ DPH:

SK2022102236
Podľa §4, registrovaný od 4.1.2006
SK NACE (RÚZ):
36001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Základné imanie:
34 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 60 634 576 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 0,9%. Dosiahnutý zisk po zdanení 109 757 EUR poklesol medziročne o 783 200 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,23% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 9,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,91%.

Absolútne ukazovatele

62 358 957 €

2,3 %

23 972 971 €

-2,5 %

19 493 290 €

6,3 %

3 444 671 €

-18,6 %

4 644 823 €

-12,7 %

Relatívne ukazovatele

39.54 %

-1,4 %

1.07

-0,1

0.56 %

-4,3 %

82.33 %

5,4 %

1.45

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 60 634 576 € 0,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 11 113 € 169,5 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 11 620 817 € 9,5 %
Služby 25 039 700 € 0,6 %
Pridaná hodnota 23 972 971 € -2,5 %
Osobné náklady 22 357 100 € 4,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 387 992 € 0,5 %
Opravné položky 38 275 € %

Ostatné výnosy 1 684 203 € 101,7 %
Iné prevádzkové náklady 1 563 274 € 3,5 %
Zisk z predaja majetku 18 931 € -25,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 341 665 € -73,1 %
HV z finančnej činnosti -145 623 € -30,2 %
z toho Nákladové úroky 92 239 € 50,4 %
HV pred zdanením 196 042 € -83,1 %
Daň 86 285 € -67,3 %
HV po zdanení 109 757 € -87,7 %
EBITDA 1 710 726 € -34,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 493 290 € 6,3 %
 
Neobežný majetok 5 280 859 € -3,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 684 228 € -2,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 540 110 € -13,3 %
Dlhodobý finančný majetok 56 521 € -4,6 %
 
Obežný majetok 13 130 850 € 5,2 %
Zásoby 551 045 € 36,2 %
Dlhodobé pohľadávky 375 618 € -11,3 %
Krátkodobé pohľadávky 11 486 525 € 6,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 717 662 € -19,8 %
 
Časové rozlíšenie 1 081 581 € 170,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 493 290 € 6,3 %
 
Vlastné imanie
3 444 671 € -18,6 %
Základné imanie 34 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 300 914 € -0,1 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 109 757 € -87,7 %
 
Záväzky 16 045 057 € 13,7 %
Dlhodobé záväzky 5 137 239 € -0,3 %
Krátkodobé záväzky 9 188 428 € 28,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 719 390 € -5,9 %
 
Časové rozlíšenie 3 562 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?