Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Partizánska cesta 5
97401 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/840/S
Od 1.1.2006, posledná zmena 4.5.2024
Štatutárny orgán:
 • Ing. Martin Bernard, MBA
 • Ing. Peter Dobrý
 • Ing. Peter Martinka
 • Ing. Robert Tencer
 • Philippe Guitard
IČO:
36644030
DIČ:
2022102236

IČ DPH:

SK2022102236
Podľa §4, registrovaný od 4.1.2006
SK NACE (RÚZ):
36001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Základné imanie:
34 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

  Firma Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 71 793 854 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 364 477 EUR vzrástol medziročne o 254 720 EUR.

  Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,66% celkových výnosov firmy.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 49,87%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,46%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,43%.

  Absolútne ukazovatele

  74 273 271 €

  19,1 %

  27 749 843 €

  15,8 %

  20 806 006 €

  6,7 %

  3 691 216 €

  7,2 %

  1 059 324 €

  -77,2 %

  Relatívne ukazovatele

  38.65 %

  -0,9 %

  1.06

  -0,0

  1.75 %

  1,2 %

  82.26 %

  -0,1 %

  1.03

  -0,4 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru
  Tržby z predaja výrobkov a služieb71 793 854 € 18,4 %
  Zmena stavu zásob
  Aktivácia14 856 € 33,7 %
  Náklady na predaj tovaru
  Náklady na materiál, energie17 416 292 € 49,9 %
  Služby26 658 217 € 6,5 %
  Pridaná hodnota27 749 843 € 15,8 %
  Osobné náklady26 253 134 € 17,4 %
  Odpisy a opravné položky k majetku1 368 720 € -1,4 %
  Opravné položky100 036 € 161,4 %
  Ostatné výnosy2 428 112 € 44,2 %
  Iné prevádzkové náklady1 547 226 € -1,0 %
  Zisk z predaja majetku22 390 € 18,3 %
   
  HV z hospodárskej činnosti915 587 € 168,0 %
  HV z finančnej činnosti-387 909 € -166,4 %
  z toho Nákladové úroky327 872 € 255,5 %
  HV pred zdanením527 678 € 169,2 %
  Daň163 201 € 89,1 %
  HV po zdanení364 477 € 232,1 %
  EBITDA2 246 275 € 31,3 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  20 806 006 € 6,7 %
   
  Neobežný majetok4 636 730 € -12,2 %
  Dlhodobý hmotný majetok4 216 068 € -10,0 %
  Dlhodobý nehmotný majetok372 208 € -31,1 %
  Dlhodobý finančný majetok48 454 € -14,3 %
   
  Obežný majetok15 136 886 € 15,3 %
  Zásoby613 674 € 11,4 %
  Dlhodobé pohľadávky553 088 € 47,2 %
  Krátkodobé pohľadávky13 408 903 € 16,7 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty561 221 € -21,8 %
   
  Časové rozlíšenie1 032 390 € -4,5 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky20 806 006 € 6,7 %
   
  Vlastné imanie
  3 691 216 € 7,2 %
  Základné imanie34 000 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania3 292 739 € -0,2 %
  HV minulých rokov
  HV za účtovné obdobie po zdanení364 477 € 232,1 %
   
  Záväzky17 112 038 € 6,6 %
  Dlhodobé záväzky176 601 € -96,6 %
  Krátkodobé záväzky12 752 453 € 38,8 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé
  Bankové úvery krátkodobé1 801 659 € 100,0 %
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé2 381 325 € 38,5 %
   
  Časové rozlíšenie2 752 € -22,7 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?