Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Historický názov:
  • Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.,
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Subjekt verejnej správy Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sídlo:
Cesta k nemocnici 1
97401 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/842/S
Od 1.1.2006, posledná zmena 15.8.2023
Štatutárny orgán:
  • doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
  • Ing. Pavel Bartošík
  • prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
IČO:
36644331
DIČ:
2022102753

IČ DPH:

SK2022102753
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2009
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
18 727 212 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 52 283 064 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,82%. Dosiahnutý zisk po zdanení 20 410 EUR poklesol medziročne o 150 308 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,6% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,57%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,97%.

Absolútne ukazovatele

53 999 030 €

4,9 %

20 249 774 €

2,3 %

55 360 066 €

0,2 %

29 730 695 €

0,1 %

7 710 033 €

-6,4 %

Relatívne ukazovatele

38.73 %

-0,2 %

1.07

-0,1

0.04 %

-0,3 %

46.30 %

0,1 %

1.69

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 739 238 € 14,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 50 543 826 € 2,5 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 121 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 1 554 316 € 11,0 %
Náklady na materiál, energie 28 571 117 € 2,3 %
Služby 1 908 029 € 10,6 %
Pridaná hodnota 20 249 774 € 2,3 %
Osobné náklady 19 012 023 € 11,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 463 659 € -7,6 %
Opravné položky 962 € %

Ostatné výnosy 1 674 929 € 188,5 %
Iné prevádzkové náklady 225 319 € 48,2 %
Zisk z predaja majetku 42 € -97,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 222 731 € -47,4 %
HV z finančnej činnosti -195 747 € -8,4 %
z toho Nákladové úroky 231 448 € 13,4 %
HV pred zdanením 26 984 € -88,9 %
Daň 6 574 € -90,9 %
HV po zdanení 20 410 € -88,0 %
EBITDA 2 686 297 € -13,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
55 360 066 € 0,2 %
 
Neobežný majetok 38 056 958 € -2,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 37 593 633 € -3,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 463 325 € %

Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 17 259 764 € 6,5 %
Zásoby 1 079 431 € -4,0 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 7 707 806 € 7,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 8 472 527 € 7,6 %
 
Časové rozlíšenie 43 344 € -14,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 55 360 066 € 0,2 %
 
Vlastné imanie
29 730 695 € 0,1 %
Základné imanie 18 442 212 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 11 268 073 € 1,5 %
HV minulých rokov 0 € 0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 20 410 € -88,0 %
 
Záväzky 24 973 759 € 0,1 %
Dlhodobé záväzky 887 522 € 1,3 %
Krátkodobé záväzky 7 063 399 € 27,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 13 577 636 € -12,1 %
Bankové úvery krátkodobé 1 874 064 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 571 138 € 30,9 %
 
Časové rozlíšenie 655 612 € 11,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?