Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Historický názov:
  • Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.,
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Subjekt verejnej správy Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sídlo:
Cesta k nemocnici 1
97401 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/842/S
Od 1.1.2006, posledná zmena 24.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Pavel Piatrov
  • MUDr. Ján Seleštiansky
  • MUDr. Juraj Frajt, MPH
IČO:
36644331
DIČ:
2022102753

IČ DPH:

SK2022102753
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2009
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
18 727 212 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 61 799 732 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,2%. Dosiahnutý zisk po zdanení 13 501 EUR poklesol medziročne o 6 909 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,12% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,68%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,29%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 22,02%.

Absolútne ukazovatele

62 215 129 €

15,2 %

25 926 723 €

28,0 %

60 128 314 €

8,6 %

30 029 196 €

1,0 %

4 437 967 €

-42,4 %

Relatívne ukazovatele

41.95 %

3,2 %

1.12

0,1

0.02 %

-0,0 %

50.06 %

3,8 %

1.22

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 000 408 € 15,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 59 799 324 € 18,3 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 1 776 274 € 14,3 %
Náklady na materiál, energie 32 194 553 € 12,7 %
Služby 1 902 458 € -0,3 %
Pridaná hodnota 25 926 723 € 28,0 %
Osobné náklady 23 197 667 € 22,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 536 689 € 3,0 %
Opravné položky 1 243 € 29,2 %
Ostatné výnosy 288 380 € -82,8 %
Iné prevádzkové náklady 234 876 € 4,2 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 244 352 € 9,7 %
HV z finančnej činnosti -123 334 € 37,0 %
z toho Nákladové úroky 244 776 € 5,8 %
HV pred zdanením 121 018 € %

Daň 107 517 € %

HV po zdanení 13 501 € -33,9 %
EBITDA 2 780 765 € 3,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
60 128 314 € 8,6 %
 
Neobežný majetok 40 173 419 € 5,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 39 689 985 € 5,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 483 434 € 4,3 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 19 654 506 € 13,9 %
Zásoby 1 017 749 € -5,7 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 12 688 553 € 64,6 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 5 948 204 € -29,8 %
 
Časové rozlíšenie 300 389 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 60 128 314 € 8,6 %
 
Vlastné imanie
30 029 196 € 1,0 %
Základné imanie 18 727 212 € 1,5 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 11 288 483 € 0,2 %
HV minulých rokov 0 € 0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 13 501 € -33,9 %
 
Záväzky 26 018 772 € 4,2 %
Dlhodobé záväzky 1 028 410 € 15,9 %
Krátkodobé záväzky 9 562 518 € 35,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 11 703 572 € -13,8 %
Bankové úvery krátkodobé 1 874 064 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 850 208 € 17,8 %
 
Časové rozlíšenie 4 080 346 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?