Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná 4600/1
01841 Dubnica nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/16875/R
Od 8.7.2006, posledná zmena 29.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Chi-Ming Yu
IČO:
36650871
DIČ:
2022215371

IČ DPH:

SK2022215371
Podľa §4, registrovaný od 2.11.2006
SK NACE (RÚZ):
27900 Výroba ostatných elektrických zariadení
Základné imanie:
47 120 947 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DET International Holding B.V. (100,0%)
  • DELTA ENERGY SYSTEMS (SINGAPORE) PTE.LTD (0,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 118 067 834 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 891 269 EUR vzrástol medziročne o 688 520 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 70,7% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 38,86%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,94%.

Absolútne ukazovatele

149 807 147 €

28,5 %

13 688 761 €

-12,9 %

113 080 244 €

20,7 %

70 450 196 €

4,1 %

57 897 567 €

18,9 %

Relatívne ukazovatele

11.59 %

-4,8 %

0.83

-0,3

2.56 %

0,2 %

37.70 %

9,9 %

2.01

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 12 151 838 € -3,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 105 915 996 € 27,0 %
Zmena stavu zásob 1 836 724 € -55,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 10 463 491 € 4,9 %
Náklady na materiál, energie 88 241 225 € 24,5 %
Služby 6 020 112 € 38,9 %
Pridaná hodnota 13 688 761 € -12,9 %
Osobné náklady 16 408 820 € 12,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 765 188 € -4,0 %
Opravné položky 1 489 548 € %

Ostatné výnosy 453 267 € -55,0 %
Iné prevádzkové náklady 569 026 € -1,8 %
Zisk z predaja majetku 7 889 908 € 154,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 290 323 € 14,6 %
HV z finančnej činnosti 343 416 € 252,5 %
z toho Nákladové úroky 42 102 € %

HV pred zdanením 3 633 739 € 37,3 %
Daň 742 470 € 67,2 %
HV po zdanení 2 891 269 € 31,3 %
EBITDA -2 835 818 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
113 080 244 € 20,7 %
 
Neobežný majetok 29 530 573 € 24,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 29 522 678 € 24,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 895 € -19,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 83 519 104 € 19,5 %
Zásoby 31 930 570 € 5,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 44 144 680 € 30,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 7 443 854 € 33,7 %
 
Časové rozlíšenie 30 567 € -72,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 113 080 244 € 20,7 %
 
Vlastné imanie
70 450 196 € 4,1 %
Základné imanie 47 120 947 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 853 032 € 6,3 %
HV minulých rokov 18 584 949 € 12,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 891 268 € 31,3 %
 
Záväzky 42 630 048 € 63,8 %
Dlhodobé záväzky 12 959 977 € %

Krátkodobé záväzky 25 652 104 € 20,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 017 967 € 3,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?