Camfil s.r.o.

Historický názov:
  • Camfil Farr s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Camfil s.r.o.
Sídlo:
Priemyselný park Géňa, Ul. E. Sachsa 8
93401 Levice
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/19276/N
Od 8.7.2006, posledná zmena 20.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Imrich Mészáros
IČO:
36650935
DIČ:
2022210289

IČ DPH:

SK2022210289
Podľa §4, registrovaný od 20.7.2006
SK NACE (RÚZ):
28250 Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
Základné imanie:
13 674 806 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Camfil Aktiebolag (99,9%)
  • Camfil Svenska Aktiebolag (0,1%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Camfil s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 50 243 010 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 23,91%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 584 319 EUR vzrástol medziročne o 291 833 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 75,56% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,02%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 33,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,59%.

Absolútne ukazovatele

50 815 954 €

24,4 %

12 365 484 €

9,4 %

27 478 703 €

13,0 %

19 053 681 €

0,4 %

6 255 408 €

-14,8 %

Relatívne ukazovatele

24.61 %

-3,3 %

2.12

0,0

13.04 %

-0,5 %

30.66 %

8,7 %

0.87

-0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 11 848 181 € 51,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 38 394 829 € 17,2 %
Zmena stavu zásob 198 293 € 290,3 %
Aktivácia 4 937 € -93,0 %
Náklady na predaj tovaru 9 027 934 € 44,0 %
Náklady na materiál, energie 20 142 264 € 24,0 %
Služby 8 888 660 € 33,6 %
Pridaná hodnota 12 365 484 € 9,4 %
Osobné náklady 5 833 437 € 8,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 678 053 € 12,2 %
Opravné položky 40 530 € -17,0 %
Ostatné výnosy 25 278 € -73,8 %
Iné prevádzkové náklady 163 269 € -39,8 %
Zisk z predaja majetku 15 181 € -13,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 712 552 € 10,2 %
HV z finančnej činnosti -51 342 € -17,8 %
z toho Nákladové úroky 2 765 € 100,0 %
HV pred zdanením 4 661 210 € 10,1 %
Daň 1 076 891 € 14,4 %
HV po zdanení 3 584 319 € 8,9 %
EBITDA 6 375 424 € 10,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 478 703 € 13,0 %
 
Neobežný majetok 13 290 076 € 9,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 373 955 € 12,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 915 095 € -21,4 %
Dlhodobý finančný majetok 1 026 € 0,0 %
 
Obežný majetok 14 137 537 € 16,7 %
Zásoby 7 253 272 € 58,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 861 482 € -8,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 22 783 € -58,5 %
 
Časové rozlíšenie 51 090 € 37,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 478 703 € 13,0 %
 
Vlastné imanie
19 053 681 € 0,4 %
Základné imanie 13 674 806 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 367 481 € 0,0 %
HV minulých rokov 427 075 € -32,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 584 319 € 8,9 %
 
Záväzky 8 425 022 € 57,7 %
Dlhodobé záväzky 71 441 € -48,3 %
Krátkodobé záväzky 7 926 182 € 64,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 7 037 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 420 362 € 7,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?