C.L.N. Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Canessa Slovakia s.r.o.
  • Canessa Worthington Slovakia s.r.o.
  • Canessa Slovakia s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
C.L.N. Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Vstupný areál U.S. Steel
04454 Košice - Šáca
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/19790/V
Od 12.7.2006, posledná zmena 1.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Alessandro Dalmasso
  • Cesare Alessandro Viganó
  • Gabriele Perris Magnetto
IČO:
36652211
DIČ:
2022212566

IČ DPH:

SK2022212566
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2006
SK NACE (RÚZ):
25610 Opracovanie a povrchová úprava kovov
Základné imanie:
10 000 001 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • CLN S.p.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma C.L.N. Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 70 589 503 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 46,14%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 086 386 EUR vzrástol medziročne o 55 426 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 59,82%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,66%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,11%.

Absolútne ukazovatele

115 228 832 €

50,9 %

9 965 706 €

11,2 %

34 746 444 €

14,5 %

20 183 994 €

11,5 %

10 885 181 €

21,0 %

Relatívne ukazovatele

14.12 %

-4,4 %

6.00

-0,3

14.64 %

-1,9 %

41.91 %

1,5 %

0.84

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 102 345 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 70 487 158 € 45,9 %
Zmena stavu zásob 2 287 613 € 281,7 %
Aktivácia 891 226 € 27,9 %
Náklady na predaj tovaru 69 905 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 59 005 518 € 59,8 %
Služby 4 718 614 € 26,7 %
Pridaná hodnota 9 965 706 € 11,2 %
Osobné náklady 1 661 916 € 17,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 820 523 € -7,7 %
Opravné položky 8 599 € 161,9 %
Ostatné výnosy 40 300 725 € 64,2 %
Iné prevádzkové náklady 40 649 653 € 64,7 %
Zisk z predaja majetku -14 366 € -104,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 119 973 € 4,2 %
HV z finančnej činnosti -650 610 € -58,8 %
z toho Nákladové úroky 417 295 € 99,3 %
HV pred zdanením 6 469 363 € 0,7 %
Daň 1 382 977 € -0,6 %
HV po zdanení 5 086 386 € 1,1 %
EBITDA 7 954 862 € 7,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 746 444 € 14,5 %
 
Neobežný majetok 11 511 859 € -3,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 480 454 € -3,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 31 405 € -10,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 23 124 170 € 26,0 %
Zásoby 12 920 715 € 49,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 694 182 € -20,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 509 273 € 29,3 %
 
Časové rozlíšenie 110 415 € 20,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 746 444 € 14,5 %
 
Vlastné imanie
20 183 994 € 11,5 %
Základné imanie 10 000 001 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 545 037 € 85,7 %
HV minulých rokov 4 552 570 € 64,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 086 386 € 1,1 %
 
Záväzky 14 550 037 € 18,8 %
Dlhodobé záväzky 982 563 € 13,9 %
Krátkodobé záväzky 11 633 743 € 33,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 159 695 € -37,7 %
Bankové úvery krátkodobé 703 248 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 70 788 € -7,2 %
 
Časové rozlíšenie 12 413 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?