C.L.N. Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Canessa Slovakia s.r.o.
  • Canessa Worthington Slovakia s.r.o.
  • Canessa Slovakia s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
C.L.N. Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Vstupný areál U.S. Steel
04454 Košice - Šáca
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/19790/V
Od 12.7.2006, posledná zmena 1.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Alessandro Dalmasso
  • Cesare Alessandro Viganó
  • Gabriele Perris Magnetto
IČO:
36652211
DIČ:
2022212566

IČ DPH:

SK2022212566
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2006
SK NACE (RÚZ):
25610 Opracovanie a povrchová úprava kovov
Základné imanie:
10 000 001 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • CLN S.p.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma C.L.N. Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 75 872 306 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,48%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 257 776 EUR poklesol medziročne o 2 828 610 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 5,41%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,81%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,1%.

Absolútne ukazovatele

124 941 313 €

8,4 %

6 838 343 €

-31,4 %

35 720 311 €

2,8 %

19 441 771 €

-3,7 %

9 650 052 €

-11,3 %

Relatívne ukazovatele

9.01 %

-5,1 %

3.64

-2,4

6.32 %

-8,3 %

45.57 %

3,7 %

0.84

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 393 850 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 74 478 456 € 5,7 %
Zmena stavu zásob -1 702 199 € -174,4 %
Aktivácia 712 783 € -20,0 %
Náklady na predaj tovaru 1 263 078 € %

Náklady na materiál, energie 62 199 970 € 5,4 %
Služby 4 585 990 € -2,8 %
Pridaná hodnota 6 838 343 € -31,4 %
Osobné náklady 1 879 584 € 13,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 834 025 € 1,6 %
Opravné položky -4 491 € -152,2 %
Ostatné výnosy 49 214 568 € 22,1 %
Iné prevádzkové náklady 49 483 200 € 21,7 %
Zisk z predaja majetku 13 800 € 196,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 869 902 € -45,6 %
HV z finančnej činnosti -958 251 € -47,3 %
z toho Nákladové úroky 649 083 € 55,5 %
HV pred zdanením 2 911 651 € -55,0 %
Daň 653 875 € -52,7 %
HV po zdanení 2 257 776 € -55,6 %
EBITDA 4 685 636 € -41,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
35 720 311 € 2,8 %
 
Neobežný majetok 10 966 110 € -4,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 915 758 € -4,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 50 352 € 60,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 24 626 278 € 6,5 %
Zásoby 12 022 178 € -7,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 688 144 € 54,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 915 956 € 6,2 %
 
Časové rozlíšenie 127 923 € 15,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 35 720 311 € 2,8 %
 
Vlastné imanie
19 441 771 € -3,7 %
Základné imanie 10 000 001 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 799 356 € 46,7 %
HV minulých rokov 6 384 638 € 40,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 257 776 € -55,6 %
 
Záväzky 16 278 457 € 11,9 %
Dlhodobé záväzky 986 348 € 0,4 %
Krátkodobé záväzky 14 101 304 € 21,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 156 933 € -86,5 %
Bankové úvery krátkodobé 1 002 762 € 42,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 31 110 € -56,1 %
 
Časové rozlíšenie 83 € -99,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?