Loading

DSV Air & Sea Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Panalpina Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DSV Air & Sea Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Diaľničná cesta 6
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/41484/B
Od 15.7.2006, posledná zmena 4.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Carsten Elmdal Trolle
  • Frank Sobotka
  • Jens Hesselberg Lund
IČO:
36653756
DIČ:
2022217340

IČ DPH:

SK2022217340
Podľa §4, registrovaný od 12.11.2018
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
23 236 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DSV Air & Sea Holding A/S (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 15.06.2023 ako riadna.

Firma DSV Air & Sea Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 34 106 480 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 813 579 EUR vzrástol medziročne o 528 125 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,1% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 100,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,73%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,3%.

Absolútne ukazovatele

34 417 398 €

8,6 %

4 401 308 €

16,4 %

6 534 765 €

-34,9 %

2 875 796 €

84,1 %

276 918 €

112,5 %

Relatívne ukazovatele

12.90 %

0,9 %

4.80

-0,0

27.75 %

14,9 %

55.99 %

-28,4 %

1.08

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 106 480 € 7,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 38 615 € 100,7 %
Služby 29 666 557 € 6,7 %
Pridaná hodnota 4 401 308 € 16,4 %
Osobné náklady 916 346 € 17,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 220 179 € 0,3 %
Opravné položky -318 € 97,4 %
Ostatné výnosy 53 736 € %

Iné prevádzkové náklady 25 399 € -86,0 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 2 293 438 € 41,9 %
HV z finančnej činnosti -63 379 € 7,5 %
z toho Nákladové úroky 25 243 € -51,6 %
HV pred zdanením 2 230 059 € 44,1 %
Daň 416 480 € 58,7 %
HV po zdanení 1 813 579 € 41,1 %
EBITDA 3 513 299 € 24,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 534 765 € -34,9 %
 
Neobežný majetok 2 745 190 € -30,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 451 € -31,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 734 739 € -30,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 3 401 314 € -30,9 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 28 291 € -37,1 %
Krátkodobé pohľadávky 3 372 693 € -30,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 330 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie 388 261 € -66,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 534 765 € -34,9 %
 
Vlastné imanie
2 875 796 € 84,1 %
Základné imanie 23 236 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 902 324 € 0,0 %
HV minulých rokov 136 657 € 121,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 813 579 € 41,1 %
 
Záväzky 3 580 413 € -57,8 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 3 405 810 € -58,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 174 603 € -22,8 %
 
Časové rozlíšenie 78 556 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?