DSV Air & Sea Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Panalpina Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DSV Air & Sea Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Diaľničná cesta 6
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/41484/B
Od 15.7.2006, posledná zmena 4.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Carsten Elmdal Trolle
  • Frank Sobotka
  • Jens Hesselberg Lund
IČO:
36653756
DIČ:
2022217340

IČ DPH:

SK2022217340
Podľa §4, registrovaný od 12.11.2018
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
23 236 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DSV Air & Sea Holding A/S (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 23.05.2024 ako riadna.

Firma DSV Air & Sea Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 17 229 602 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 49,48%. Dosiahnutý zisk po zdanení 516 566 EUR poklesol medziročne o 1 297 013 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,21% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 44,47%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 51,2%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,0%.

Absolútne ukazovatele

17 542 914 €

-49,0 %

2 730 315 €

-38,0 %

4 101 370 €

-37,2 %

1 578 783 €

-45,1 %

87 764 €

-68,3 %

Relatívne ukazovatele

15.85 %

2,9 %

3.07

-1,7

12.59 %

-15,2 %

61.51 %

5,5 %

1.04

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 17 229 602 € -49,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 21 441 € -44,5 %
Služby 14 477 846 € -51,2 %
Pridaná hodnota 2 730 315 € -38,0 %
Osobné náklady 888 860 € -3,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 220 292 € 0,0 %
Opravné položky 3 316 € %

Ostatné výnosy 186 056 € 246,2 %
Iné prevádzkové náklady 86 314 € 239,8 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 717 589 € -68,7 %
HV z finančnej činnosti -3 936 € 93,8 %
z toho Nákladové úroky 2 344 € -90,7 %
HV pred zdanením 713 653 € -68,0 %
Daň 197 087 € -52,7 %
HV po zdanení 516 566 € -71,5 %
EBITDA 1 937 881 € -44,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
4 101 370 € -37,2 %
 
Neobežný majetok 1 524 898 € -44,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 598 € -46,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 519 300 € -44,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 2 288 155 € -32,7 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 8 296 € -70,7 %
Krátkodobé pohľadávky 2 279 738 € -32,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 121 € -63,3 %
 
Časové rozlíšenie 288 317 € -25,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 4 101 370 € -37,2 %
 
Vlastné imanie
1 578 783 € -45,1 %
Základné imanie 23 236 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 902 324 € 0,0 %
HV minulých rokov 136 657 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 516 566 € -71,5 %
 
Záväzky 2 513 570 € -29,8 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 2 471 395 € -27,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 42 175 € -75,8 %
 
Časové rozlíšenie 9 017 € -88,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?