Loading

Albéa Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • SCANDOLARA TUB-EST, s.r.o.
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Albéa Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Šulekova 2
81106 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/41486/B
Od 15.7.2006, posledná zmena 15.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Laurent Magalhaes
IČO:
36653781
DIČ:
2022212115

IČ DPH:

SK2022212115
Podľa §4, registrovaný od 25.7.2006
SK NACE (RÚZ):
22220 Výroba plastových obalov
Základné imanie:
1 128 595 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Twist Beauty Packaging Holding France SAS (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.06.2023 ako riadna.

Firma Albéa Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 670 728 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,44%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 848 132 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,2% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,31%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,03%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,37%.

Absolútne ukazovatele

45 010 448 €

4,1 %

11 694 012 €

20,3 %

34 470 593 €

0,5 %

5 249 451 €

54,3 %

4 446 356 €

65,9 %

Relatívne ukazovatele

26.18 %

1,3 %

2.15

0,2

5.36 %

5,7 %

84.77 %

-5,3 %

0.95

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 472 354 € -40,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 44 198 374 € 15,6 %
Zmena stavu zásob -562 429 € -142,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 450 302 € -40,0 %
Náklady na materiál, energie 26 771 526 € 6,3 %
Služby 5 038 016 € 4,0 %
Pridaná hodnota 11 694 012 € 20,3 %
Osobné náklady 5 430 382 € 8,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 536 554 € -42,3 %
Opravné položky 183 876 € %

Ostatné výnosy 118 764 € 27,2 %
Iné prevádzkové náklady 1 093 100 € 3,2 %
Zisk z predaja majetku 184 900 € -87,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 908 207 € 297,9 %
HV z finančnej činnosti -347 256 € 39,3 %
z toho Nákladové úroky 332 972 € -24,0 %
HV pred zdanením 2 560 951 € %

Daň 712 819 € 163,2 %
HV po zdanení 1 848 132 € %

EBITDA 5 259 861 € 49,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 470 593 € 0,5 %
 
Neobežný majetok 17 113 993 € -7,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 393 745 € -11,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 720 248 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 273 127 € 9,9 %
Zásoby 5 063 351 € 3,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 9 487 163 € 29,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 722 613 € -21,4 %
 
Časové rozlíšenie 83 473 € 132,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 470 593 € 0,5 %
 
Vlastné imanie
5 249 451 € 54,3 %
Základné imanie 1 128 595 € -0,1 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 728 889 € 0,0 %
HV minulých rokov -456 165 € -32,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 848 132 € %

 
Záväzky 28 842 744 € -5,2 %
Dlhodobé záväzky 642 586 € -26,6 %
Krátkodobé záväzky 6 635 334 € -30,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 14 568 564 € -9,8 %
Bankové úvery krátkodobé 5 896 512 € 96,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 099 748 € 34,8 %
 
Časové rozlíšenie 378 398 € -20,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?