Donau farm Kalná, s.r.o.

Historický názov:
  • Donau farm, s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Donau farm Kalná, s.r.o.
Sídlo:
Červenej armády 178
93532 Kalná nad Hronom
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/31796/N
Od 27.7.2006, posledná zmena 2.2.2022
Štatutárny orgán:
  • Jorgen Christian Skeel
  • Per Lykkegaard Christensen
IČO:
36657921
DIČ:
2022236348

IČ DPH:

SK2022236348
Podľa §4, registrovaný od 31.8.2006
SK NACE (RÚZ):
01110 Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
Základné imanie:
26 964 066 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DONAU AGRO ApS (100,0%)
  • BIRKILS INVEST II ApS (0,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma Donau farm Kalná, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 34 766 025 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 46,3%. Dosiahnutý zisk po zdanení 14 554 275 EUR vzrástol medziročne o 10 385 102 EUR.

Firma predala tovar za 19 519 078 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 860 102 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 24%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 34,0%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,39%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 21,92%.

Absolútne ukazovatele

50 254 552 €

73,7 %

12 728 373 €

45,0 %

112 184 758 €

16,8 %

41 192 699 €

54,6 %

-39 916 563 €

%

Relatívne ukazovatele

36.61 %

-0,3 %

5.72

0,9

12.97 %

8,6 %

63.28 %

-9,0 %

0.25

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 19 519 078 € 50,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 15 246 947 € 41,7 %
Zmena stavu zásob -502 968 € -290,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 14 658 976 € 49,0 %
Náklady na materiál, energie 4 265 464 € 34,0 %
Služby 2 280 736 € -1,4 %
Pridaná hodnota 12 728 373 € 45,0 %
Osobné náklady 2 227 184 € 21,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 559 038 € -2,5 %
Opravné položky 329 515 € %

Ostatné výnosy 2 901 388 € 30,3 %
Iné prevádzkové náklady 1 548 613 € 27,3 %
Zisk z predaja majetku 719 810 € 127,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 11 014 729 € 64,9 %
HV z finančnej činnosti 5 480 011 € %

z toho Nákladové úroky 1 887 230 € 6,8 %
HV pred zdanením 16 494 740 € 235,4 %
Daň 1 940 465 € 159,1 %
HV po zdanení 14 554 275 € 249,1 %
EBITDA 11 853 957 € 50,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
112 184 758 € 16,8 %
 
Neobežný majetok 88 835 756 € 3,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 60 161 111 € 5,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 89 348 € -9,4 %
Dlhodobý finančný majetok 28 585 297 € -1,0 %
 
Obežný majetok 22 019 671 € 128,1 %
Zásoby 7 539 026 € 23,8 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 10 494 925 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 985 720 € 67,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 329 331 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 112 184 758 € 16,8 %
 
Vlastné imanie
41 192 699 € 54,6 %
Základné imanie 26 964 066 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 502 943 € 16,1 %
HV minulých rokov -1 828 585 € 68,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 14 554 275 € 249,1 %
 
Záväzky 70 168 344 € 2,1 %
Dlhodobé záväzky 7 624 841 € %

Krátkodobé záväzky 11 362 821 € -30,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 51 079 029 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 101 653 € -78,4 %
 
Časové rozlíšenie 823 715 € 31,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?