PORR s.r.o.

Historický názov:
  • TEERAG-ASDAG Slovakia s. r. o.
  • TEERAG-ASDAG Slovakia s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PORR s.r.o.
Sídlo:
Mlynské Nivy 49
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/42018/B
Od 22.8.2006, posledná zmena 9.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Antonín Daňa
  • Ing. Dušan Čížek
  • Ing. Martin Hanáček, MBA
  • Ing. Pavel Zuzula
IČO:
36667102
DIČ:
2022228109

IČ DPH:

SK2022228109
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2006
SK NACE (RÚZ):
42130 Výstavba mostov a tunelov
Základné imanie:
126 137 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • PORR Bau GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 21.06.2023 ako riadna.

Firma PORR s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 46 801 245 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,85%. Dosiahnutá strata 217 339 EUR sa znížila medziročne o 821 755 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,19% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 93,31%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,17%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,01%.

Absolútne ukazovatele

53 678 549 €

22,6 %

590 355 €

-89,5 %

37 299 049 €

-11,9 %

8 991 270 €

-2,4 %

6 242 800 €

-9,9 %

Relatívne ukazovatele

1.26 %

-11,9 %

0.08

-0,8

-0.58 %

1,9 %

75.89 %

-2,4 %

1.24

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 46 801 245 € 10,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 23 903 € -69,4 %
Náklady na predaj tovaru 23 863 € %

Náklady na materiál, energie 13 860 943 € 93,3 %
Služby 32 349 987 € 8,2 %
Pridaná hodnota 590 355 € -89,5 %
Osobné náklady 7 028 682 € 5,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 439 749 € 31,4 %
Opravné položky 33 914 € 100,0 %
Ostatné výnosy 6 690 830 € %

Iné prevádzkové náklady -4 520 € -103,8 %
Zisk z predaja majetku 52 314 € -78,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti -164 326 € 81,0 %
HV z finančnej činnosti -51 835 € 70,0 %
z toho Nákladové úroky 133 560 € -45,3 %
HV pred zdanením -216 161 € 79,2 %
Daň 1 178 € 5,0 %
HV po zdanení -217 339 € 79,1 %
EBITDA 223 109 € 128,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
37 299 049 € -11,9 %
 
Neobežný majetok 4 026 794 € 1,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 425 546 € 8,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 128 518 € -49,0 %
Dlhodobý finančný majetok 1 472 730 € 0,0 %
 
Obežný majetok 33 070 652 € -13,1 %
Zásoby 597 653 € 92,0 %
Dlhodobé pohľadávky 3 751 490 € -14,3 %
Krátkodobé pohľadávky 27 995 660 € -15,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 725 849 € 75,7 %
 
Časové rozlíšenie 201 603 € -39,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 37 299 049 € -11,9 %
 
Vlastné imanie
8 991 270 € -2,4 %
Základné imanie 126 137 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 11 269 936 € 0,0 %
HV minulých rokov -2 187 464 € -90,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -217 339 € 79,1 %
 
Záväzky 28 307 779 € -14,6 %
Dlhodobé záväzky 1 490 818 € -19,6 %
Krátkodobé záväzky 23 277 965 € -14,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 538 996 € -15,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?