Hörnlein, k.s.

Historický názov:
  • Hörnlein Betriebsgesellschaft, k.s.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Hörnlein, k.s.
Sídlo:
Bernecká 1823
93601 Šahy
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sr/10069/N
Od 23.8.2006, posledná zmena 23.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Hörnlein Anlagen, s.r.o.
  • Christian Steinmüller
  • Dr.-Ing. Alexander von Niessen
IČO:
36667242
DIČ:
2022233378

IČ DPH:

SK2022233378
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2006
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
6 643 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Hörnlein, k.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 61 424 614 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 61,38%. Dosiahnutý zisk po zdanení 594 759 EUR poklesol medziročne o 125 543 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 80,09% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 53,48%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 32,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 26,32%.

Absolútne ukazovatele

76 691 480 €

30,5 %

13 756 015 €

28,4 %

31 600 203 €

5,3 %

8 461 694 €

114,7 %

-696 257 €

-141,7 %

Relatívne ukazovatele

22.39 %

-5,8 %

1.81

0,0

1.88 %

-0,5 %

73.22 %

-13,7 %

0.44

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 61 424 614 € 61,4 %
Zmena stavu zásob -1 602 483 € -166,0 %
Aktivácia 49 612 € -52,4 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 37 599 752 € 53,5 %
Služby 8 452 815 € 32,2 %
Pridaná hodnota 13 756 015 € 28,4 %
Osobné náklady 7 608 581 € 26,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 561 289 € 11,6 %
Opravné položky 63 161 € 106,2 %
Ostatné výnosy 16 734 742 € -7,5 %
Iné prevádzkové náklady 17 169 985 € -5,2 %
Zisk z predaja majetku 0 € 0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 150 902 € 46,3 %
HV z finančnej činnosti -1 275 144 € -142,9 %
z toho Nákladové úroky 1 180 703 € 157,8 %
HV pred zdanením 875 758 € -7,3 %
Daň 280 911 € 25,2 %
HV po zdanení 594 759 € -17,4 %
EBITDA 5 712 191 € 56,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
31 600 203 € 5,3 %
 
Neobežný majetok 14 565 608 € -6,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 754 761 € -5,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 810 847 € -23,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 17 023 374 € 23,7 %
Zásoby 9 081 185 € -6,2 %
Dlhodobé pohľadávky 169 230 € %

Krátkodobé pohľadávky 7 723 360 € 92,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 49 599 € 4,7 %
 
Časové rozlíšenie 11 221 € -98,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 31 600 203 € 5,3 %
 
Vlastné imanie
8 461 694 € 114,7 %
Základné imanie 6 643 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 000 000 € %

HV minulých rokov 2 860 292 € 29,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 594 759 € -17,4 %
 
Záväzky 23 138 509 € -11,3 %
Dlhodobé záväzky 2 022 772 € -75,3 %
Krátkodobé záväzky 7 505 967 € -2,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 109 319 € -37,7 %
Bankové úvery krátkodobé 10 055 655 € 99,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 444 796 € 219,8 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?