Hörnlein, k.s.

Historický názov:
  • Hörnlein Betriebsgesellschaft, k.s.
Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Hörnlein, k.s.
Sídlo:
Bernecká 1823
93601 Šahy
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sr/10069/N
Od 23.8.2006, posledná zmena 23.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Hörnlein Anlagen, s.r.o.
  • Christian Steinmüller
  • Dr.-Ing. Alexander von Niessen
IČO:
36667242
DIČ:
2022233378

IČ DPH:

SK2022233378
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2006
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
6 643 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Hörnlein, k.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 062 030 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,09%. Dosiahnutý zisk po zdanení 720 302 EUR vzrástol medziročne o 450 960 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 50,84%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,45%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 21,45%.

Absolútne ukazovatele

58 749 411 €

22,2 %

10 714 744 €

23,4 %

30 023 941 €

13,2 %

3 941 935 €

22,4 %

1 670 580 €

134,0 %

Relatívne ukazovatele

28.15 %

-0,6 %

1.78

0,0

2.40 %

1,4 %

86.87 %

-1,0 %

0.37

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 38 062 030 € 26,6 %
Zmena stavu zásob 2 426 169 € %

Aktivácia 104 207 € -59,1 %
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 24 497 900 € 50,8 %
Služby 6 392 725 € 23,4 %
Pridaná hodnota 10 714 744 € 23,4 %
Osobné náklady 6 023 463 € 21,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 192 406 € 19,9 %
Opravné položky -1 012 963 € %
Ostatné výnosy 18 082 587 € 2,1 %
Iné prevádzkové náklady 18 111 674 € 1,5 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 469 788 € 57,9 %
HV z finančnej činnosti -525 012 € 7,1 %
z toho Nákladové úroky 458 014 € 2,8 %
HV pred zdanením 944 776 € 158,4 %
Daň 224 379 € 133,0 %
HV po zdanení 720 302 € 167,4 %
EBITDA 3 649 231 € 1,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 023 941 € 13,2 %
 
Neobežný majetok 15 564 794 € -13,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 14 512 133 € -14,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 052 661 € -2,3 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 13 758 868 € 64,1 %
Zásoby 9 677 720 € 104,6 %
Dlhodobé pohľadávky 16 722 € -93,0 %
Krátkodobé pohľadávky 4 017 072 € 28,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 47 354 € -82,9 %
 
Časové rozlíšenie 700 279 € 282,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 023 941 € 13,2 %
 
Vlastné imanie
3 941 935 € 22,4 %
Základné imanie 6 643 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 000 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 214 990 € 13,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 720 302 € 167,4 %
 
Záväzky 26 081 978 € 11,9 %
Dlhodobé záväzky 8 177 153 € 88,1 %
Krátkodobé záväzky 7 723 073 € -11,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 993 943 € -11,4 %
Bankové úvery krátkodobé 5 048 744 € 11,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 139 065 € 64,9 %
 
Časové rozlíšenie 28 € 0,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?