Galliker Slovakia s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Galliker Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Diaľničná cesta II/503
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/42072/B
Od 26.8.2006, posledná zmena 25.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Martin Daneček
  • Rolf Galliker
IČO:
36669016
DIČ:
2022229055

IČ DPH:

SK2022229055
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2006
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
124 810 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Galliker Transport AG (98,99%)
  • Rolf Galliker (1,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Galliker Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 42 200 206 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,68%. Dosiahnutý zisk po zdanení 299 577 EUR poklesol medziročne o 76 642 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,52% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 30,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,17%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 25,71%.

Absolútne ukazovatele

46 111 723 €

13,5 %

5 070 512 €

-0,4 %

14 123 793 €

8,5 %

7 603 772 €

4,1 %

2 498 132 €

87,6 %

Relatívne ukazovatele

12.02 %

-1,6 %

0.88

-0,2

2.12 %

-0,8 %

46.16 %

2,3 %

1.39

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 42 200 206 € 12,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 14 741 172 € 30,8 %
Služby 22 388 522 € 6,2 %
Pridaná hodnota 5 070 512 € -0,4 %
Osobné náklady 5 776 176 € 25,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 959 187 € -19,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 3 650 510 € 18,2 %
Iné prevádzkové náklady 718 612 € 10,4 %
Zisk z predaja majetku 186 126 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 453 173 € -14,5 %
HV z finančnej činnosti -49 905 € -21,4 %
z toho Nákladové úroky 52 609 € 72,5 %
HV pred zdanením 403 268 € -17,5 %
Daň 103 691 € -7,9 %
HV po zdanení 299 577 € -20,4 %
EBITDA 2 226 234 € -24,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 123 793 € 8,5 %
 
Neobežný majetok 5 602 847 € -11,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 602 847 € -11,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 240 678 € 28,3 %
Zásoby 157 742 € 16,5 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 7 254 259 € 21,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 828 677 € 147,4 %
 
Časové rozlíšenie 280 268 € -7,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 123 793 € 8,5 %
 
Vlastné imanie
7 603 772 € 4,1 %
Základné imanie 124 810 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 12 481 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 166 904 € 5,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 299 577 € -20,4 %
 
Záväzky 6 520 021 € 14,1 %
Dlhodobé záväzky 110 058 € %

Krátkodobé záväzky 6 022 814 € 11,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 387 149 € 23,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?