RBR Betón, a. s.

Historický názov:
  • RBR Betón, s. r. o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
RBR Betón, a. s.
Sídlo:
Mudroňova 5
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10986/L
Od 8.9.2006, posledná zmena 16.10.2021
Štatutárny orgán:
  • Ľubomír Ďurina
  • Martin Kubinec
  • Peter Lisík
IČO:
36672572
DIČ:
2022237712

IČ DPH:

SK2022237712
Podľa §4, registrovaný od 14.9.2006
SK NACE (RÚZ):
23630 Výroba transportného betónu
Základné imanie:
300 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma RBR Betón, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 39 178 790 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,16%. Dosiahnutá strata 279 340 EUR sa znížila medziročne o 626 291 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 73,52% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 26,96%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,17%.

Absolútne ukazovatele

50 326 738 €

48,7 %

7 621 927 €

17,9 %

28 065 379 €

-11,0 %

693 695 €

-28,7 %

-9 391 196 €

-18,5 %

Relatívne ukazovatele

19.45 %

-1,4 %

2.09

0,1

-1.00 %

1,9 %

97.53 %

0,6 %

0.43

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 177 021 € 84,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 37 001 769 € 23,9 %
Zmena stavu zásob 100 693 € %

Aktivácia 37 100 € -63,5 %
Náklady na predaj tovaru 2 105 517 € 86,2 %
Náklady na materiál, energie 26 718 781 € 27,0 %
Služby 2 870 358 € 16,1 %
Pridaná hodnota 7 621 927 € 17,9 %
Osobné náklady 3 650 396 € 13,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 295 597 € 1,5 %
Opravné položky 9 660 € %

Ostatné výnosy 10 962 848 € %

Iné prevádzkové náklady 11 357 401 € 282,8 %
Zisk z predaja majetku 16 075 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 287 796 € 167,9 %
HV z finančnej činnosti -571 266 € -19,1 %
z toho Nákladové úroky 492 157 € 26,1 %
HV pred zdanením -283 470 € 68,6 %
Daň -4 130 € -297,4 %
HV po zdanení -279 340 € 69,2 %
EBITDA 3 567 318 € 26,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 065 379 € -11,0 %
 
Neobežný majetok 19 116 615 € -8,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 17 704 896 € -9,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 22 119 € -31,0 %
Dlhodobý finančný majetok 1 389 600 € 0,0 %
 
Obežný majetok 8 593 230 € -18,8 %
Zásoby 1 028 004 € 75,7 %
Dlhodobé pohľadávky 94 048 € 23,7 %
Krátkodobé pohľadávky 7 415 306 € -22,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 55 872 € -82,5 %
 
Časové rozlíšenie 355 534 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 065 379 € -11,0 %
 
Vlastné imanie
693 695 € -28,7 %
Základné imanie 300 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 60 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 613 035 € -59,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -279 340 € 69,2 %
 
Záväzky 27 371 684 € -10,4 %
Dlhodobé záväzky 4 149 605 € -32,9 %
Krátkodobé záväzky 13 634 820 € 17,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 824 102 € -16,1 %
Bankové úvery krátkodobé 4 611 092 € -33,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 152 065 € 16,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?