Manz Slovakia, s. r. o.

Historický názov:
  • Manz Automation Slovakia, s. r. o.
  • Böhm Electronic Systems Slowakei s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Manz Slovakia, s. r. o.
Sídlo:
Rybárska 4
91501 Nové Mesto nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/17049/R
Od 9.9.2006, posledná zmena 14.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Manfred Franz Hochleitner
  • Vladimír Boďa
IČO:
36673234
DIČ:
2022237008

IČ DPH:

SK2022237008
Podľa §4, registrovaný od 14.9.2006
SK NACE (RÚZ):
28990 Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
Základné imanie:
670 518 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Manz AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma Manz Slovakia, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 019 420 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 29,56%. Dosiahnutá strata je 621 285 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 77,83% celkových výnosov firmy.

V aktuálnom roku bola časť produkcie v hodnote 7 808 278 EUR nepredaná priamo zákazníkom, ale zostala v majetku firmy v podobe skladových zásob alebo rozpracovanej výroby, resp. zákazky.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,51%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 8,77%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,35%.

Absolútne ukazovatele

37 285 624 €

3,7 %

8 266 564 €

-18,9 %

34 598 684 €

15,3 %

17 770 079 €

-3,4 %

14 046 344 €

-4,7 %

Relatívne ukazovatele

28.49 %

3,8 %

1.02

-0,2

-1.80 %

-8,4 %

48.64 %

9,9 %

0.65

-0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 019 420 € -29,6 %
Zmena stavu zásob 7 808 278 € 224,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 23 928 207 € 21,5 %
Služby 4 554 034 € -8,8 %
Pridaná hodnota 8 266 564 € -18,9 %
Osobné náklady 8 087 484 € -0,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 436 523 € 1,2 %
Opravné položky 78 893 € 155,4 %
Ostatné výnosy 86 175 € -86,2 %
Iné prevádzkové náklady 322 409 € 81,6 %
Zisk z predaja majetku 91 474 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -402 203 € -119,1 %
HV z finančnej činnosti -303 370 € 5,5 %
z toho Nákladové úroky 259 247 € -7,5 %
HV pred zdanením -705 573 € -139,6 %
Daň -84 288 € 55,0 %
HV po zdanení -621 285 € -131,6 %
EBITDA -57 154 € -102,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 598 684 € 15,3 %
 
Neobežný majetok 3 734 794 € -6,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 726 329 € -5,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 465 € -74,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 30 821 890 € 18,6 %
Zásoby 19 758 323 € 105,6 %
Dlhodobé pohľadávky 496 845 € 20,4 %
Krátkodobé pohľadávky 10 129 525 € -36,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 437 197 € %

 
Časové rozlíšenie 42 000 € 2,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 598 684 € 15,3 %
 
Vlastné imanie
17 770 079 € -3,4 %
Základné imanie 670 518 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 672 052 € 0,0 %
HV minulých rokov 15 048 794 € 15,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -621 285 € -131,6 %
 
Záväzky 16 654 865 € 47,1 %
Dlhodobé záväzky 14 364 € -7,0 %
Krátkodobé záväzky 13 544 511 € 198,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 602 450 € -57,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 493 540 € -31,6 %
 
Časové rozlíšenie 173 740 € -41,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?