ULTRAPOLYMERS, s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ULTRAPOLYMERS, s.r.o.
Sídlo:
Radlinského 40/A
92101 Piešťany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/18983/T
Od 14.9.2006, posledná zmena 29.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Bc. Jan Buchar
  • Miroslav Ljubičić
  • Roel Hermans
IČO:
36674541
DIČ:
2022239901

IČ DPH:

SK2022239901
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2006
SK NACE (RÚZ):
46760 Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
Základné imanie:
86 305 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ULTRAPOLYMERS GROUP NV (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.02.2024 ako riadna.

Firma ULTRAPOLYMERS, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 25 847 843 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 14,97%. Dosiahnutý zisk po zdanení 227 635 EUR poklesol medziročne o 280 172 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,63% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 25 779 265 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 864 462 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 31,49%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,22%.

Absolútne ukazovatele

25 874 092 €

-15,0 %

838 244 €

-26,1 %

878 095 €

-13,0 %

322 571 €

-46,5 %

424 187 €

-27,2 %

Relatívne ukazovatele

3.24 %

-0,5 %

1.63

-0,8

25.92 %

-24,4 %

63.26 %

23,0 %

2.03

-0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 25 779 265 € -15,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb68 578 € -21,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru24 914 803 € -14,5 %
Náklady na materiál, energie33 734 € 23,2 %
Služby61 062 € -31,5 %
Pridaná hodnota838 244 € -26,1 %
Osobné náklady512 991 € 10,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku28 248 € 22,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy0 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady22 933 € 194,4 %
Zisk z predaja majetku0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti274 072 € -58,3 %
HV z finančnej činnosti16 183 € 222,7 %
z toho Nákladové úroky3 233 € 36,5 %
HV pred zdanením290 255 € -55,0 %
Daň62 620 € -54,1 %
HV po zdanení227 635 € -55,2 %
EBITDA302 320 € -54,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
878 095 € -13,0 %
 
Neobežný majetok44 013 € -37,3 %
Dlhodobý hmotný majetok44 013 € -37,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok833 480 € -11,2 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky520 152 € -26,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty313 328 € 36,8 %
 
Časové rozlíšenie602 € 0,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky878 095 € -13,0 %
 
Vlastné imanie
322 571 € -46,5 %
Základné imanie86 305 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania8 630 € 0,0 %
HV minulých rokov1 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení227 635 € -55,2 %
 
Záväzky555 524 € 36,7 %
Dlhodobé záväzky17 594 € -48,2 %
Krátkodobé záväzky409 895 € 14,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé128 035 € %

 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?