HKS Forge, s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HKS Forge, s.r.o.
Sídlo:
Coburgova ulica 9614/84
91702 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/47819/T
Od 7.10.2006, posledná zmena 17.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Bohuslav Koči
  • Ing. Slavomír Gregor
  • Ing. Štefan Vystavel
IČO:
36684597
DIČ:
2022250934

IČ DPH:

SK2022250934
Podľa §4, registrovaný od 10.10.2006
SK NACE (RÚZ):
25500 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
Základné imanie:
7 302 700 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Energy Group a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma HKS Forge, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 37 316 611 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,29%. Dosiahnutý zisk po zdanení 771 566 EUR poklesol medziročne o 250 218 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,34% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 1,82%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,07%.

Absolútne ukazovatele

38 336 137 €

1,7 %

5 741 369 €

11,3 %

17 424 143 €

-1,2 %

8 616 676 €

3,3 %

1 224 227 €

114,1 %

Relatívne ukazovatele

15.39 %

0,8 %

1.75

0,1

4.43 %

-1,4 %

50.55 %

-2,2 %

0.66

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb37 316 611 € 5,3 %
Zmena stavu zásob104 924 € -87,4 %
Aktivácia0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie26 422 719 € -1,8 %
Služby5 257 447 € 19,0 %
Pridaná hodnota5 741 369 € 11,3 %
Osobné náklady3 288 362 € 5,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku1 229 284 € -7,1 %
Opravné položky0 € -100,0 %
Ostatné výnosy137 969 € -2,2 %
Iné prevádzkové náklady256 486 € -7,0 %
Zisk z predaja majetku-55 256 € -106,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti1 049 950 € -23,0 %
HV z finančnej činnosti-153 270 € -94,2 %
z toho Nákladové úroky140 842 € 97,0 %
HV pred zdanením896 680 € -30,2 %
Daň125 114 € -52,4 %
HV po zdanení771 566 € -24,5 %
EBITDA2 334 490 € 27,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 424 143 € -1,2 %
 
Neobežný majetok9 095 573 € 0,5 %
Dlhodobý hmotný majetok8 940 358 € 0,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok155 215 € -1,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok8 299 237 € -3,2 %
Zásoby3 608 863 € 1,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky3 652 621 € 1,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty1 037 753 € -27,0 %
 
Časové rozlíšenie29 333 € 19,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky17 424 143 € -1,2 %
 
Vlastné imanie
8 616 676 € 3,3 %
Základné imanie7 302 700 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania71 715 € 247,7 %
HV minulých rokov470 695 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení771 566 € -24,5 %
 
Záväzky8 548 785 € -4,4 %
Dlhodobé záväzky1 207 810 € 1,1 %
Krátkodobé záväzky4 500 841 € -18,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé2 344 820 € 8,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé495 314 € %

 
Časové rozlíšenie258 682 € -27,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?