HKS Forge, s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HKS Forge, s.r.o.
Sídlo:
Coburgova ulica 9614/84
91702 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/47819/T
Od 7.10.2006, posledná zmena 17.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Bohuslav Koči
  • Ing. Slavomír Gregor
  • Ing. Štefan Vystavel
IČO:
36684597
DIČ:
2022250934

IČ DPH:

SK2022250934
Podľa §4, registrovaný od 10.10.2006
SK NACE (RÚZ):
25500 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
Základné imanie:
7 302 700 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Energy Group a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.05.2023 ako riadna.

Firma HKS Forge, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 442 221 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 34,07%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 021 784 EUR vzrástol medziročne o 348 358 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,06% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 41,74%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 24,3%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,52%.

Absolútne ukazovatele

37 682 298 €

33,9 %

5 158 191 €

18,5 %

17 643 075 €

10,2 %

8 345 109 €

12,5 %

571 850 €

236,7 %

Relatívne ukazovatele

14.55 %

-1,9 %

1.65

0,2

5.79 %

1,6 %

52.70 %

-1,0 %

0.63

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 442 221 € 34,1 %
Zmena stavu zásob 830 963 € 179,7 %
Aktivácia 217 739 € 31,6 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 26 913 863 € 41,7 %
Služby 4 418 869 € 24,3 %
Pridaná hodnota 5 158 191 € 18,5 %
Osobné náklady 3 129 570 € 4,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 323 729 € 2,0 %
Opravné položky 64 838 € 49,7 %
Ostatné výnosy 141 120 € -44,9 %
Iné prevádzkové náklady 275 873 € 21,6 %
Zisk z predaja majetku 858 321 € 2,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 363 622 € 54,8 %
HV z finančnej činnosti -78 909 € 2,9 %
z toho Nákladové úroky 71 507 € 5,7 %
HV pred zdanením 1 284 713 € 60,6 %
Daň 262 929 € 108,1 %
HV po zdanení 1 021 784 € 51,7 %
EBITDA 1 829 030 € 36,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 643 075 € 10,2 %
 
Neobežný majetok 9 048 083 € -1,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 890 126 € -2,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 157 957 € 263,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 570 479 € 27,2 %
Zásoby 3 558 831 € 28,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 589 963 € 9,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 421 685 € 104,7 %
 
Časové rozlíšenie 24 513 € -67,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 643 075 € 10,2 %
 
Vlastné imanie
8 345 109 € 12,5 %
Základné imanie 7 302 700 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 20 625 € 258,1 %
HV minulých rokov 0 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 021 784 € 51,7 %
 
Záväzky 8 941 531 € 9,8 %
Dlhodobé záväzky 1 194 727 € 7,6 %
Krátkodobé záväzky 5 512 087 € 21,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 23 120 € -78,6 %
Bankové úvery krátkodobé 2 154 620 € -4,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 56 977 € -61,8 %
 
Časové rozlíšenie 356 435 € -21,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?