Berry Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
 • RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Berry Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Okočská 74
93201 Veľký Meder
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/20708/T
Od 25.10.2006, posledná zmena 18.4.2024
Štatutárny orgán:
 • Adreas Keller
 • Jason Kent Greene
 • Mark William Miles
 • Ulrich Heinrich Deters
 • Viktor Stang
IČO:
36690929
DIČ:
2022274232

IČ DPH:

SK2022274232
Podľa §4, registrovaný od 8.12.2006
SK NACE (RÚZ):
22220 Výroba plastových obalov
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • RPC Promens Group B.V. (88,7%)
 • RPC Verwaltungsgesellschaft B.V. (11,3%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 10/2022 do 09/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Berry Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 37 180 548 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 344 922 EUR vzrástol medziročne o 292 260 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,78% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 0,26%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 27,15%.
 • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,32%.

Absolútne ukazovatele

38 347 708 €

9,2 %

9 521 904 €

-4,2 %

37 534 220 €

10,0 %

12 143 666 €

23,9 %

4 989 081 €

-56,4 %

Relatívne ukazovatele

25.61 %

-3,7 %

1.63

-0,1

6.25 %

0,2 %

67.65 %

-3,6 %

0.79

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2022 do 9/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 217 292 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 963 256 € 6,7 %
Zmena stavu zásob -674 576 € -227,9 %
Aktivácia 8 215 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 1 046 210 € %

Náklady na materiál, energie 18 784 059 € 0,3 %
Služby 7 138 713 € 27,2 %
Pridaná hodnota 9 521 904 € -4,2 %
Osobné náklady 5 831 656 € -1,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 332 615 € -1,2 %
Opravné položky 18 945 € -69,7 %
Ostatné výnosy 1 256 413 € 133,7 %
Iné prevádzkové náklady 264 920 € 13,2 %
Zisk z predaja majetku -47 974 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 305 508 € 12,5 %
HV z finančnej činnosti -304 598 € -5,1 %
z toho Nákladové úroky 308 805 € 20,5 %
HV pred zdanením 3 000 910 € 13,4 %
Daň 655 988 € 10,3 %
HV po zdanení 2 344 922 € 14,2 %
EBITDA 4 681 741 € 9,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
37 534 220 € 10,0 %
 
Neobežný majetok 17 531 943 € 46,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 472 539 € 5,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 59 404 € -20,1 %
Dlhodobý finančný majetok 5 000 000 € 100,0 %
 
Obežný majetok 19 998 691 € -9,8 %
Zásoby 8 087 860 € -11,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 11 869 473 € -8,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 41 358 € -62,2 %
 
Časové rozlíšenie 3 586 € 68,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 37 534 220 € 10,0 %
 
Vlastné imanie
12 143 666 € 23,9 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 600 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 191 441 € 49,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 344 922 € 14,2 %
 
Záväzky 24 904 664 € 4,1 %
Dlhodobé záväzky 8 744 122 € -23,5 %
Krátkodobé záväzky 14 527 306 € 40,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 633 236 € -24,9 %
 
Časové rozlíšenie 485 890 € 24,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?