Berry Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
 • RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Berry Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Okočská 74
93201 Veľký Meder
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/20708/T
Od 25.10.2006, posledná zmena 1.10.2023
Štatutárny orgán:
 • Ulrich Heinrich Deters
 • Viktor Stang
 • Jason Kent Greene
 • Mark William Miles
 • Adreas Keller
IČO:
36690929
DIČ:
2022274232

IČ DPH:

SK2022274232
Podľa §4, registrovaný od 8.12.2006
SK NACE (RÚZ):
22220 Výroba plastových obalov
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • RPC Packaging Holdings B.V. (88,7%)
 • RPC Verwaltungsgesellschaft B.V. (11,3%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 10/2021 do 09/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Berry Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 890 968 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,36%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 052 662 EUR poklesol medziročne o 845 334 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,96% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 30,99%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,19%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,15%.

Absolútne ukazovatele

35 116 828 €

15,0 %

9 940 573 €

7,2 %

34 117 131 €

15,6 %

9 798 744 €

26,5 %

11 442 856 €

%

Relatívne ukazovatele

29.33 %

-2,2 %

1.68

-0,1

6.02 %

-3,8 %

71.28 %

-2,5 %

1.21

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2021 do 9/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 194 588 € -88,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 696 380 € 21,6 %
Zmena stavu zásob 527 232 € 22,8 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 115 218 € -92,2 %
Náklady na materiál, energie 18 735 087 € 31,0 %
Služby 5 614 385 € 19,2 %
Pridaná hodnota 9 940 573 € 7,2 %
Osobné náklady 5 909 404 € 12,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 348 678 € -13,8 %
Opravné položky 62 507 € 105,9 %
Ostatné výnosy 537 561 € 7,8 %
Iné prevádzkové náklady 233 981 € 3,1 %
Zisk z predaja majetku 458 € -98,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 936 959 € -23,7 %
HV z finančnej činnosti -289 769 € -107,9 %
z toho Nákladové úroky 256 297 € 100,8 %
HV pred zdanením 2 647 190 € -28,7 %
Daň 594 528 € -26,9 %
HV po zdanení 2 052 662 € -29,2 %
EBITDA 4 285 179 € 0,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 117 131 € 15,6 %
 
Neobežný majetok 11 954 921 € -3,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 880 569 € -2,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 74 352 € -48,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 22 160 080 € 30,0 %
Zásoby 9 144 576 € 32,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 12 906 138 € 27,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 109 366 € %

 
Časové rozlíšenie 2 130 € -97,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 117 131 € 15,6 %
 
Vlastné imanie
9 798 744 € 26,5 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 600 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 138 779 € 233,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 052 662 € -29,2 %
 
Záväzky 23 927 187 € 12,4 %
Dlhodobé záväzky 11 425 729 € %

Krátkodobé záväzky 10 328 154 € -45,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 173 304 € 2,0 %
 
Časové rozlíšenie 391 200 € -19,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?