myWood Polomka Timber, s.r.o.

Historický názov:
  • Rettenmeier Polomka Timber, s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
myWood Polomka Timber, s.r.o.
Sídlo:
Osloboditeľov 50
97666 Polomka
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/12252/S
Od 3.11.2006, posledná zmena 18.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Helmut Hans Rettenmeier
IČO:
36693979
DIČ:
2022274507

IČ DPH:

SK2022274507
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2006
SK NACE (RÚZ):
16210 Výroba dosiek a drevených panelov
Základné imanie:
3 319 393 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • myWood s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma myWood Polomka Timber, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 46 140 775 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 27,78%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 575 260 EUR vzrástol medziročne o 7 380 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,56% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 295 411 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 33,43%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 36,65%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,3%.

Absolútne ukazovatele

50 330 128 €

27,2 %

9 074 165 €

6,4 %

25 579 647 €

10,6 %

4 693 481 €

50,5 %

3 082 427 €

44,7 %

Relatívne ukazovatele

19.67 %

-4,0 %

1.64

0,0

6.16 %

-0,6 %

81.65 %

-4,9 %

0.37

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 56 348 € 21,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 46 084 427 € 27,8 %
Zmena stavu zásob -464 043 € -152,7 %
Aktivácia 2 295 411 € 269,2 %
Náklady na predaj tovaru 36 716 € 0,0 %
Náklady na materiál, energie 34 204 138 € 33,4 %
Služby 4 657 124 € 36,7 %
Pridaná hodnota 9 074 165 € 6,4 %
Osobné náklady 5 530 549 € 6,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 409 518 € 20,8 %
Opravné položky 26 029 € %

Ostatné výnosy 1 888 335 € 80,4 %
Iné prevádzkové náklady 1 839 663 € 65,1 %
Zisk z predaja majetku 41 058 € 7,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 197 799 € 3,1 %
HV z finančnej činnosti -157 561 € -23,3 %
z toho Nákladové úroky 98 055 € 39,6 %
HV pred zdanením 2 040 238 € 1,8 %
Daň 464 978 € 6,6 %
HV po zdanení 1 575 260 € 0,5 %
EBITDA 3 566 259 € 9,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 579 647 € 10,6 %
 
Neobežný majetok 15 109 253 € 6,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 14 599 656 € 5,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 597 € -24,1 %
Dlhodobý finančný majetok 503 000 € 68,8 %
 
Obežný majetok 10 446 340 € 17,1 %
Zásoby 7 771 945 € 32,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 656 835 € 1,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 17 560 € -96,1 %
 
Časové rozlíšenie 24 054 € -16,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 579 647 € 10,6 %
 
Vlastné imanie
4 693 481 € 50,5 %
Základné imanie 3 319 393 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 251 549 € 0,0 %
HV minulých rokov -452 721 € 77,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 575 260 € 0,5 %
 
Záväzky 20 794 003 € 4,2 %
Dlhodobé záväzky 11 112 636 € -2,1 %
Krátkodobé záväzky 6 438 154 € 2,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 163 848 € 35,7 %
Bankové úvery krátkodobé 857 650 € 70,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 221 715 € -7,2 %
 
Časové rozlíšenie 92 163 € 108,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?