CTP Invest SK, spol. s r.o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CTP Invest SK, spol. s r.o.
Sídlo:
Laurinská 18
81101 Bratislava-Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/105737/B
Od 11.11.2006, posledná zmena 25.3.2024
Štatutárny orgán:
 • Florian Zabinsky
 • Ivan Šimo
 • Peter Čerešník
 • Peter Janko
 • Remon Leonard Vos
 • Richard Wilkinson
IČO:
36697109
DIČ:
2022284275

IČ DPH:

SK2022284275
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2007
SK NACE (RÚZ):
68200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • CTP Invest, spol. s r.o. (90,0%)
 • CTP Property Czech, spol. s r.o. (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma CTP Invest SK, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 60 546 673 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 41,62%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 139 764 EUR poklesol medziročne o 945 377 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,2% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 123,99%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 49,77%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 51,13%.

Absolútne ukazovatele

64 963 491 €

44,0 %

1 346 852 €

-56,5 %

24 426 379 €

66,5 %

6 197 097 €

22,5 %

12 182 394 €

118,0 %

Relatívne ukazovatele

2.22 %

-5,0 %

0.52

-1,3

4.67 %

-9,5 %

74.63 %

9,1 %

2.00

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 60 546 673 € 41,6 %
Zmena stavu zásob 789 008 € 151,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 384 248 € 124,0 %
Služby 59 604 581 € 49,8 %
Pridaná hodnota 1 346 852 € -56,5 %
Osobné náklady 2 576 209 € 51,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 115 398 € 87,0 %
Opravné položky 14 879 € 220,7 %
Ostatné výnosy 3 623 164 € 76,8 %
Iné prevádzkové náklady 684 968 € 43,5 %
Zisk z predaja majetku 4 167 € -52,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 582 729 € -45,9 %
HV z finančnej činnosti -83 824 € 54,5 %
z toho Nákladové úroky 82 217 € -54,6 %
HV pred zdanením 1 498 905 € -45,3 %
Daň 359 141 € -45,2 %
HV po zdanení 1 139 764 € -45,3 %
EBITDA 1 693 960 € -42,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 426 379 € 66,5 %
 
Neobežný majetok 2 783 790 € 8,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 783 790 € 8,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 21 631 579 € 78,8 %
Zásoby 3 134 001 € 98,5 %
Dlhodobé pohľadávky 383 917 € 5,3 %
Krátkodobé pohľadávky 16 929 195 € 74,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 184 466 € 166,8 %
 
Časové rozlíšenie 11 010 € 26,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 426 379 € 66,5 %
 
Vlastné imanie
6 197 097 € 22,5 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 030 180 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 993 953 € 109,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 139 764 € -45,3 %
 
Záväzky 18 214 033 € 89,9 %
Dlhodobé záväzky 7 783 853 € 191,2 %
Krátkodobé záväzky 9 061 029 € 48,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 369 151 € 72,3 %
 
Časové rozlíšenie 15 249 € -45,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?