Immergas Europe s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Immergas Europe s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná ul. 4789
05951 Poprad - Matejovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/17975/P
Od 11.11.2006, posledná zmena 2.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Pasquale Berardinetti
IČO:
36697338
DIČ:
2022271031

IČ DPH:

SK2022271031
Podľa §4, registrovaný od 23.11.2006
SK NACE (RÚZ):
25210 Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
Základné imanie:
165 970 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • IMMERFIN S.P.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma Immergas Europe s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 67 303 160 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 3,82%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 657 638 EUR poklesol medziročne o 339 595 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 80,07% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 10,51%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,62%.

Absolútne ukazovatele

68 526 163 €

-7,1 %

8 350 310 €

2,1 %

38 055 746 €

2,6 %

24 250 486 €

12,3 %

18 373 734 €

15,2 %

Relatívne ukazovatele

12.41 %

0,7 %

2.26

-0,4

6.98 %

-1,1 %

36.28 %

-5,5 %

1.28

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 12 431 836 € 6,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 54 871 324 € -5,8 %
Zmena stavu zásob 798 731 € -76,0 %
Aktivácia 134 606 € -20,3 %
Náklady na predaj tovaru 8 566 061 € 3,5 %
Náklady na materiál, energie 46 825 855 € -10,5 %
Služby 4 583 462 € -2,9 %
Pridaná hodnota 8 350 310 € 2,1 %
Osobné náklady 3 693 299 € 17,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 149 271 € 0,2 %
Opravné položky -89 191 € -216,7 %
Ostatné výnosy 139 846 € 46,5 %
Iné prevádzkové náklady 155 499 € 5,6 %
Zisk z predaja majetku 18 106 € -7,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 510 193 € -9,1 %
HV z finančnej činnosti -66 763 € -75,7 %
z toho Nákladové úroky 29 737 € 100,0 %
HV pred zdanením 3 443 430 € -9,9 %
Daň 785 792 € -4,8 %
HV po zdanení 2 657 638 € -11,3 %
EBITDA 4 552 167 € -8,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
38 055 746 € 2,6 %
 
Neobežný majetok 5 542 784 € 4,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 504 187 € 3,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 35 277 € 67,3 %
Dlhodobý finančný majetok 3 320 € 0,0 %
 
Obežný majetok 32 417 240 € 2,3 %
Zásoby 14 532 152 € -4,7 %
Dlhodobé pohľadávky 473 588 € -11,0 %
Krátkodobé pohľadávky 13 772 140 € 19,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 639 360 € -16,2 %
 
Časové rozlíšenie 95 722 € 24,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 055 746 € 2,6 %
 
Vlastné imanie
24 250 486 € 12,3 %
Základné imanie 165 970 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 513 849 € 0,0 %
HV minulých rokov 16 913 029 € 21,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 657 638 € -11,3 %
 
Záväzky 13 800 665 € -10,9 %
Dlhodobé záväzky 3 138 € -22,5 %
Krátkodobé záväzky 13 661 045 € -10,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 136 482 € -33,2 %
 
Časové rozlíšenie 4 595 € 91,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?