Immergas Europe s.r.o.

Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Immergas Europe s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná ul. 4789
05951 Poprad - Matejovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/17975/P
Od 11.11.2006, posledná zmena 2.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Pasquale Berardinetti
IČO:
36697338
DIČ:
2022271031

IČ DPH:

SK2022271031
Podľa §4, registrovaný od 23.11.2006
SK NACE (RÚZ):
25210 Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
Základné imanie:
165 970 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • IMMERFIN S.P.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Immergas Europe s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 69 972 934 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,0%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 997 233 EUR poklesol medziročne o 241 513 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 78,96% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 25,07%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,01%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,8%.

Absolútne ukazovatele

73 799 426 €

23,2 %

8 179 901 €

3,3 %

37 076 493 €

13,8 %

21 592 848 €

16,1 %

15 949 366 €

24,0 %

Relatívne ukazovatele

11.69 %

-1,8 %

2.61

-0,4

8.08 %

-1,9 %

41.76 %

-1,1 %

1.05

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 11 703 696 € 107,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 58 269 238 € 9,6 %
Zmena stavu zásob 3 328 919 € %

Aktivácia 168 790 € -23,8 %
Náklady na predaj tovaru 8 274 656 € 123,9 %
Náklady na materiál, energie 52 323 785 € 25,1 %
Služby 4 720 467 € 7,0 %
Pridaná hodnota 8 179 901 € 3,3 %
Osobné náklady 3 139 987 € 18,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 146 688 € -7,2 %
Opravné položky -28 166 € -130,5 %
Ostatné výnosy 95 467 € 56,4 %
Iné prevádzkové náklady 147 231 € 23,9 %
Zisk z predaja majetku 19 565 € -88,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 861 027 € -7,0 %
HV z finančnej činnosti -38 006 € -118,0 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 3 823 021 € -7,5 %
Daň 825 788 € -7,6 %
HV po zdanení 2 997 233 € -7,5 %
EBITDA 4 959 984 € -5,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
37 076 493 € 13,8 %
 
Neobežný majetok 5 319 873 € -0,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 295 473 € -0,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 21 080 € -4,6 %
Dlhodobý finančný majetok 3 320 € 0,0 %
 
Obežný majetok 31 679 599 € 16,9 %
Zásoby 15 247 358 € 26,1 %
Dlhodobé pohľadávky 532 012 € 0,4 %
Krátkodobé pohľadávky 11 556 298 € 26,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 343 931 € -18,5 %
 
Časové rozlíšenie 77 021 € -23,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 37 076 493 € 13,8 %
 
Vlastné imanie
21 592 848 € 16,1 %
Základné imanie 165 970 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 513 849 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 915 796 € 30,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 997 233 € -7,5 %
 
Záväzky 15 481 242 € 10,8 %
Dlhodobé záväzky 4 050 € -58,8 %
Krátkodobé záväzky 15 272 839 € 10,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 204 353 € 45,3 %
 
Časové rozlíšenie 2 403 € 1,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?