VeCom SK, a.s.

Historický názov:
  • Water Supply, a.s.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VeCom SK, a.s.
Sídlo:
Einsteinova 21
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/7268/B
Od 17.11.2006, posledná zmena 9.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Pavol Bero
  • Ing. Peter Dobrý
IČO:
36699624
DIČ:
2022286453

IČ DPH:

SK7020000097
Podľa §4b, registrovaný od 1.7.2022
SK NACE (RÚZ):
70220 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Základné imanie:
39 840 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma VeCom SK, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 325 691 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 100,0%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 3 652 464 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,96% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 31 325 691 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 258 804 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 16%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 9 111,11%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12 735,6%.

Absolútne ukazovatele

31 339 593 €

100,0 %

4 981 972 €

%

169 708 162 €

%

18 362 090 €

%

22 277 952 €

%

Relatívne ukazovatele

15.90 %

15,9 %

21.01

21,0

2.15 %

2,3 %

89.18 %

68,2 %

1.15

1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 31 325 691 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 26 066 887 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 4 974 € %

Služby 271 858 € %

Pridaná hodnota 4 981 972 € %

Osobné náklady 237 081 € 100,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 1 922 € -53,4 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 4 742 969 € %

HV z finančnej činnosti -119 485 € %
z toho Nákladové úroky 142 € 283,8 %
HV pred zdanením 4 623 484 € %

Daň 971 020 € %

HV po zdanení 3 652 464 € %

EBITDA 4 742 969 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
169 708 162 € %

 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 169 672 520 € %

Zásoby 68 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 169 214 807 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 457 645 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie 35 642 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 169 708 162 € %

 
Vlastné imanie
18 362 090 € %

Základné imanie 39 840 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 14 712 559 € %

HV minulých rokov -42 773 € -13,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 652 464 € %

 
Záväzky 151 346 072 € %

Dlhodobé záväzky 3 903 897 € %

Krátkodobé záväzky 147 430 210 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 11 965 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?