SEJONG Slovakia s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SEJONG Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Žilinská cesta 469/82
01311 Lietavská Lúčka
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/18328/L
Od 5.12.2006, posledná zmena 22.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Hyun Duck Jo
IČO:
36707309
DIČ:
2022285606

IČ DPH:

SK2022285606
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2007
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
5 306 640 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SEJONG INDUSTRIAL CO., LTD. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma SEJONG Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 261 735 758 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 23,35%. Dosiahnutý zisk po zdanení 555 703 EUR poklesol medziročne o 609 255 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,5% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 22,57%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 34,41%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,16%.

Absolútne ukazovatele

263 053 620 €

21,0 %

7 959 679 €

8,7 %

45 364 290 €

7,1 %

5 640 265 €

10,9 %

-528 488 €

77,5 %

Relatívne ukazovatele

3.04 %

-0,4 %

1.63

-0,0

1.22 %

-1,5 %

87.57 %

-0,4 %

0.32

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 261 735 758 € 23,3 %
Zmena stavu zásob 604 934 € -74,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 250 542 748 € 22,6 %
Služby 3 838 265 € 34,4 %
Pridaná hodnota 7 959 679 € 8,7 %
Osobné náklady 4 875 903 € 9,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 538 312 € 5,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 182 060 € -56,8 %
Iné prevádzkové náklady 335 896 € 100,3 %
Zisk z predaja majetku -395 338 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 996 290 € -38,2 %
HV z finančnej činnosti -23 821 € 31,0 %
z toho Nákladové úroky 4 161 € -54,4 %
HV pred zdanením 972 469 € -38,3 %
Daň 416 766 € 1,1 %
HV po zdanení 555 703 € -52,3 %
EBITDA 2 929 940 € -5,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
45 364 290 € 7,1 %
 
Neobežný majetok 7 009 511 € -16,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 009 414 € -16,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 97 € -92,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 38 341 607 € 13,1 %
Zásoby 25 981 085 € 8,7 %
Dlhodobé pohľadávky 175 255 € 0,1 %
Krátkodobé pohľadávky 8 764 049 € -0,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 421 218 € 224,1 %
 
Časové rozlíšenie 13 172 € -79,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 45 364 290 € 7,1 %
 
Vlastné imanie
5 640 265 € 10,9 %
Základné imanie 5 306 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 202 201 € 40,5 %
HV minulých rokov -424 280 € 72,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 555 703 € -52,3 %
 
Záväzky 39 724 025 € 6,6 %
Dlhodobé záväzky 16 145 € -6,8 %
Krátkodobé záväzky 38 708 012 € 7,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 999 868 € -9,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?