SJG Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • SEJONG Slovakia s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SJG Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Žilinská cesta 469/82
01311 Lietavská Lúčka
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/18328/L
Od 5.12.2006, posledná zmena 10.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Ho Sung Lee
IČO:
36707309
DIČ:
2022285606

IČ DPH:

SK2022285606
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2007
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
5 306 640 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SEJONG INDUSTRIAL CO., LTD. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma SJG Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 293 169 451 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,01%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 552 405 EUR vzrástol medziročne o 996 702 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,99% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,34%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,33%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,94%.

Absolútne ukazovatele

293 200 175 €

11,5 %

9 355 035 €

17,5 %

40 400 822 €

-10,9 %

7 192 669 €

27,5 %

1 824 649 €

%

Relatívne ukazovatele

3.19 %

0,1 %

1.61

-0,0

3.84 %

2,6 %

82.20 %

-5,4 %

0.39

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 293 169 451 € 12,0 %
Zmena stavu zásob -272 805 € -145,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 285 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 278 961 258 € 11,3 %
Služby 4 580 068 € 19,3 %
Pridaná hodnota 9 355 035 € 17,5 %
Osobné náklady 5 799 168 € 18,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 092 578 € -29,0 %
Opravné položky -553 € -100,0 %
Ostatné výnosy 268 869 € 47,7 %
Iné prevádzkové náklady 307 977 € -8,3 %
Zisk z predaja majetku -111 040 € 71,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 313 694 € 132,2 %
HV z finančnej činnosti -25 176 € -5,7 %
z toho Nákladové úroky 1 158 € -72,2 %
HV pred zdanením 2 288 518 € 135,3 %
Daň 736 113 € 76,6 %
HV po zdanení 1 552 405 € 179,4 %
EBITDA 3 516 759 € 20,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
40 400 822 € -10,9 %
 
Neobežný majetok 6 385 972 € -8,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 378 411 € -9,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 561 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 34 000 914 € -11,3 %
Zásoby 21 393 577 € -17,7 %
Dlhodobé pohľadávky 140 688 € -19,7 %
Krátkodobé pohľadávky 11 291 960 € 28,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 174 689 € -65,7 %
 
Časové rozlíšenie 13 936 € 5,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 40 400 822 € -10,9 %
 
Vlastné imanie
7 192 669 € 27,5 %
Základné imanie 5 306 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 229 986 € 13,7 %
HV minulých rokov 103 638 € 124,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 552 405 € 179,4 %
 
Záväzky 33 208 153 € -16,4 %
Dlhodobé záväzky 61 110 € 278,5 %
Krátkodobé záväzky 32 049 513 € -17,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 097 530 € 9,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?