PRODCEN DHOLLANDIA, s. r. o.

Historický názov:
  • PRODCEN, s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PRODCEN DHOLLANDIA, s. r. o.
Sídlo:
Predmier 458
01351 Predmier
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/18398/L
Od 20.12.2006, posledná zmena 1.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Jan Prudence Jozef Dhollander
  • Mario Charles Ivone de Wilde
  • Nancy Alois Dhollander
IČO:
36714640
DIČ:
2022288169

IČ DPH:

SK2022288169
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2007
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
331 940 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • HYDRO SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. I (98,0%)
  • Jan Prudence Jozef Dhollander (1,0%)
  • Nancy Alois Dhollander (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma PRODCEN DHOLLANDIA, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 180 334 555 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,62%. Dosiahnutý zisk po zdanení 9 990 293 EUR poklesol medziročne o 8 075 651 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,46% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 41,33%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,36%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,19%.

Absolútne ukazovatele

185 029 259 €

20,1 %

35 020 700 €

-18,9 %

124 358 711 €

5,6 %

104 542 564 €

-5,0 %

77 300 040 €

-7,2 %

Relatívne ukazovatele

19.42 %

-9,5 %

1.87

-0,8

8.03 %

-7,3 %

15.93 %

9,4 %

3.78

-7,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 180 334 555 € 20,6 %
Zmena stavu zásob -33 167 € 60,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 132 982 213 € 41,3 %
Služby 12 298 475 € 1,4 %
Pridaná hodnota 35 020 700 € -18,9 %
Osobné náklady 18 739 517 € 17,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 7 622 586 € -9,1 %
Opravné položky -23 093 € -293,4 %
Ostatné výnosy 3 457 584 € 14,9 %
Iné prevádzkové náklady 273 727 € 11,8 %
Zisk z predaja majetku 73 891 € -84,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 11 939 438 € -45,8 %
HV z finančnej činnosti 716 702 € -14,1 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 12 656 140 € -44,7 %
Daň 2 665 847 € -44,5 %
HV po zdanení 9 990 293 € -44,7 %
EBITDA 19 465 040 € -35,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
124 358 711 € 5,6 %
 
Neobežný majetok 28 390 543 € 2,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 28 378 042 € 2,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 745 € -47,8 %
Dlhodobý finančný majetok 4 756 € -2,2 %
 
Obežný majetok 95 687 054 € 6,5 %
Zásoby 25 403 841 € 53,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 46 141 382 € 11,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 24 141 831 € -24,3 %
 
Časové rozlíšenie 281 114 € 25,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 124 358 711 € 5,6 %
 
Vlastné imanie
104 542 564 € -5,0 %
Základné imanie 331 940 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 215 762 € -0,1 %
HV minulých rokov 94 004 569 € 2,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 9 990 293 € -44,7 %
 
Záväzky 19 816 147 € 159,5 %
Dlhodobé záväzky 708 722 € 58,2 %
Krátkodobé záväzky 18 668 128 € 174,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 439 297 € 12,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?