H & M Hennes & Mauritz SK s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
H & M Hennes & Mauritz SK s.r.o.
Sídlo:
Zochova 754/6-8
81103 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/43837/B
Od 28.12.2006, posledná zmena 24.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Anna Helena Lagerman
  • Anna Jenny Gemzell
IČO:
36718271
DIČ:
2022306858

IČ DPH:

SK2022306858
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2007
SK NACE (RÚZ):
47710 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • H & M Hennes & Mauritz GBC AB (88,7%)
  • H & M Hennes & Mauritz International AB (11,3%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 12/2022 do 11/2023 podaná 31.05.2024 ako riadna.

Firma H & M Hennes & Mauritz SK s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 76 144 096 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 36,79%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 140 788 EUR vzrástol medziročne o 1 448 358 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,58% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 75 847 664 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 40 902 587 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 53%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 32,51%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,6%.

Absolútne ukazovatele

76 941 935 €

36,7 %

12 923 489 €

18,3 %

33 808 553 €

0,4 %

14 033 650 €

-29,5 %

13 209 108 €

-26,9 %

Relatívne ukazovatele

16.97 %

-2,7 %

1.71

0,1

12.25 %

4,3 %

58.49 %

17,6 %

1.43

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 12/2022 do 11/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 75 847 664 € 36,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 296 432 € 296,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 34 945 077 € 50,0 %
Náklady na materiál, energie 2 196 443 € 24,4 %
Služby 26 079 087 € 32,5 %
Pridaná hodnota 12 923 489 € 18,3 %
Osobné náklady 7 556 727 € 7,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 797 050 € -17,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 475 321 € -21,1 %
Iné prevádzkové náklady 56 043 € -9,5 %
Zisk z predaja majetku 0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 988 990 € 43,5 %
HV z finančnej činnosti 277 572 € %

z toho Nákladové úroky 20 017 € -47,3 %
HV pred zdanením 5 266 562 € 53,9 %
Daň 1 125 774 € 54,4 %
HV po zdanení 4 140 788 € 53,8 %
EBITDA 5 786 040 € 30,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
33 808 553 € 0,4 %
 
Neobežný majetok 1 616 886 € -16,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 616 886 € -16,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 31 894 389 € 1,4 %
Zásoby 5 545 006 € -13,1 %
Dlhodobé pohľadávky 1 216 324 € 11,7 %
Krátkodobé pohľadávky 23 399 106 € 8,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 733 953 € -31,1 %
 
Časové rozlíšenie 297 278 € 11,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 33 808 553 € 0,4 %
 
Vlastné imanie
14 033 650 € -29,5 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 9 885 559 € -42,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 140 788 € 53,8 %
 
Záväzky 18 354 684 € 44,7 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 16 346 016 € 42,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 008 668 € 65,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 420 219 € 28,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?