Peikko Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Deltabeam Slovakia s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Peikko Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Kráľová nad Váhom 660
92591 Kráľová nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/19415/T
Od 28.12.2006, posledná zmena 27.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Milan Ďurčovič
IČO:
36718611
DIČ:
2022302854

IČ DPH:

SK2022302854
Podľa §4, registrovaný od 18.1.2007
SK NACE (RÚZ):
25990 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Základné imanie:
4 030 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Peikko Group Oy (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Peikko Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 55 146 012 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,88%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 814 358 EUR poklesol medziročne o 535 498 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,0% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 41,2%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,02%.

Absolútne ukazovatele

58 913 254 €

21,3 %

13 713 713 €

2,0 %

33 383 858 €

11,5 %

20 596 987 €

9,6 %

5 091 594 €

-18,1 %

Relatívne ukazovatele

24.87 %

-5,1 %

1.49

-0,1

5.43 %

-2,4 %

38.30 %

1,1 %

0.53

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 124 961 € 2,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 53 021 051 € 23,9 %
Zmena stavu zásob 1 560 504 € -8,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 815 331 € -13,7 %
Náklady na materiál, energie 29 982 806 € 41,2 %
Služby 11 194 666 € 14,4 %
Pridaná hodnota 13 713 713 € 2,0 %
Osobné náklady 9 233 997 € 7,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 967 189 € 6,0 %
Opravné položky 34 120 € -49,7 %
Ostatné výnosy 64 054 € 40,1 %
Iné prevádzkové náklady 90 820 € 98,3 %
Zisk z predaja majetku 47 933 € -77,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 499 574 € -20,2 %
HV z finančnej činnosti -165 074 € -30,3 %
z toho Nákladové úroky 103 194 € 36,5 %
HV pred zdanením 2 334 500 € -22,4 %
Daň 520 142 € -20,8 %
HV po zdanení 1 814 358 € -22,8 %
EBITDA 4 418 830 € -7,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
33 383 858 € 11,5 %
 
Neobežný majetok 16 142 662 € 22,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 139 647 € 22,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 015 € -76,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 193 774 € 2,6 %
Zásoby 10 849 772 € 29,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 135 898 € -24,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 208 104 € -26,7 %
 
Časové rozlíšenie 47 422 € 116,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 33 383 858 € 11,5 %
 
Vlastné imanie
20 596 987 € 9,6 %
Základné imanie 4 029 701 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 435 841 € 0,0 %
HV minulých rokov 14 317 087 € 19,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 814 358 € -22,8 %
 
Záväzky 12 675 291 € 14,4 %
Dlhodobé záväzky 29 045 € -48,0 %
Krátkodobé záväzky 12 031 198 € 14,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 6 824 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 608 224 € 13,6 %
 
Časové rozlíšenie 111 580 € 74,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?