Novartis Slovakia s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Novartis Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Žižkova 22B
81102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/44016/B
Od 10.1.2007, posledná zmena 12.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Samuel James Hollis
IČO:
36723304
DIČ:
2022302425

IČ DPH:

SK2022302425
Podľa §4, registrovaný od 17.1.2007
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
1 991 636 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Novartis Pharma AG (99,95%)
  • Novartis AG (0,05%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Novartis Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 114 622 724 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,21%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 134 312 EUR poklesol medziročne o 265 092 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 74,71% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 85 680 622 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 2 653 254 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,82%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,35%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,95%.

Absolútne ukazovatele

114 690 018 €

4,3 %

15 902 048 €

1,7 %

63 374 976 €

17,2 %

20 342 166 €

11,7 %

32 197 339 €

18,3 %

Relatívne ukazovatele

13.87 %

-0,4 %

1.33

0,0

3.37 %

-1,1 %

67.90 %

1,6 %

0.86

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 85 680 622 € 1,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 942 102 € 13,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 88 333 876 € 4,5 %
Náklady na materiál, energie 618 452 € 23,8 %
Služby 9 532 994 € -0,4 %
Pridaná hodnota 15 902 048 € 1,7 %
Osobné náklady 11 949 348 € 1,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 72 142 € -28,3 %
Opravné položky 235 354 € 202,1 %
Ostatné výnosy 996 € -90,4 %
Iné prevádzkové náklady 1 086 282 € 105,3 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 795 272 € -12,3 %
HV z finančnej činnosti 12 296 € 165,3 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 2 807 568 € -11,3 %
Daň 673 256 € -12,3 %
HV po zdanení 2 134 312 € -11,0 %
EBITDA 2 867 414 € -6,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
63 374 976 € 17,2 %
 
Neobežný majetok 214 134 € -25,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 214 134 € -25,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 62 384 894 € 16,7 %
Zásoby 36 150 607 € 66,7 %
Dlhodobé pohľadávky 3 526 381 € 27,6 %
Krátkodobé pohľadávky 22 707 906 € -21,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 775 948 € 134,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 63 374 976 € 17,2 %
 
Vlastné imanie
20 342 166 € 11,7 %
Základné imanie 1 991 636 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 741 617 € 0,0 %
HV minulých rokov 15 474 601 € 18,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 134 312 € -11,0 %
 
Záväzky 43 032 810 € 20,0 %
Dlhodobé záväzky 51 171 € -37,5 %
Krátkodobé záväzky 27 437 122 € 15,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 15 544 517 € 29,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?