Loading

Karovič, s.r.o.

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Karovič, s.r.o.
Sídlo:
Vendelínska 51
90055 Lozorno
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/44061/B
Od 12.1.2007, posledná zmena 31.8.2021
Štatutárny orgán:
  • Ján Karovič
IČO:
36724572
DIČ:
2022303965

IČ DPH:

SK2022303965
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2007
SK NACE (RÚZ):
23610 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • K - spol. s. r. o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Karovič, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 27 804 629 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 12,01%. Dosiahnutý zisk po zdanení 413 882 EUR poklesol medziročne o 286 119 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,83% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 12,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 9,35%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,97%.

Absolútne ukazovatele

29 180 523 €

-9,9 %

3 844 853 €

-5,5 %

10 028 091 €

-3,8 %

1 653 450 €

2,1 %

227 071 €

282,9 %

Relatívne ukazovatele

13.83 %

0,9 %

1.36

-0,1

4.13 %

-2,6 %

83.51 %

-0,9 %

0.87

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 424 061 € -62,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 380 568 € -10,1 %
Zmena stavu zásob -36 478 € -146,5 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 385 139 € -61,0 %
Náklady na materiál, energie 17 968 672 € -12,3 %
Služby 5 569 487 € -9,4 %
Pridaná hodnota 3 844 853 € -5,5 %
Osobné náklady 2 828 508 € 3,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 433 626 € 12,6 %
Opravné položky 32 801 € -59,8 %
Ostatné výnosy 820 232 € %

Iné prevádzkové náklady 908 628 € %

Zisk z predaja majetku 245 935 € -2,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 707 457 € -30,4 %
HV z finančnej činnosti -198 595 € -115,5 %
z toho Nákladové úroky 180 530 € 171,9 %
HV pred zdanením 508 862 € -45,0 %
Daň 94 980 € -57,7 %
HV po zdanení 413 882 € -40,9 %
EBITDA 895 148 € -22,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 028 091 € -3,8 %
 
Neobežný majetok 3 229 521 € 7,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 229 521 € 7,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 791 846 € -8,2 %
Zásoby 1 063 425 € 3,5 %
Dlhodobé pohľadávky 5 579 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 293 263 € -9,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 429 579 € -20,9 %
 
Časové rozlíšenie 6 724 € -69,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 028 091 € -3,8 %
 
Vlastné imanie
1 653 450 € 2,1 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 232 265 € 35,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 413 882 € -40,9 %
 
Záväzky 8 373 255 € -4,8 %
Dlhodobé záväzky 415 136 € 61,4 %
Krátkodobé záväzky 4 056 107 € -7,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 286 508 € 43,6 %
Bankové úvery krátkodobé 2 508 427 € -20,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 107 077 € 4,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 386 € -65,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?