Karovič, s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Karovič, s.r.o.
Sídlo:
Vendelínska 51
90055 Lozorno
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/44061/B
Od 12.1.2007, posledná zmena 31.8.2021
Štatutárny orgán:
  • Ján Karovič
IČO:
36724572
DIČ:
2022303965

IČ DPH:

SK2022303965
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2007
SK NACE (RÚZ):
23610 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • K - spol. s. r. o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Karovič, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 599 331 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 700 001 EUR vzrástol medziročne o 167 736 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,09% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 33,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,67%.

Absolútne ukazovatele

32 381 568 €

26,0 %

4 069 817 €

11,4 %

10 420 806 €

30,8 %

1 619 520 €

76,1 %

-124 167 €

75,1 %

Relatívne ukazovatele

12.88 %

-1,7 %

1.48

0,0

6.72 %

0,0 %

84.46 %

-4,0 %

0.85

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 130 058 € 75,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 469 273 € 25,1 %
Zmena stavu zásob 78 493 € %

Aktivácia 21 874 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 986 338 € 71,3 %
Náklady na materiál, energie 20 499 590 € 34,0 %
Služby 6 143 953 € 12,0 %
Pridaná hodnota 4 069 817 € 11,4 %
Osobné náklady 2 747 046 € 8,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 385 011 € -14,9 %
Opravné položky 81 683 € 60,0 %
Ostatné výnosy 65 928 € 64,5 %
Iné prevádzkové náklady 156 939 € -11,2 %
Zisk z predaja majetku 251 860 € 22,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 016 926 € 47,1 %
HV z finančnej činnosti -92 159 € -81,3 %
z toho Nákladové úroky 66 404 € 89,9 %
HV pred zdanením 924 767 € 44,4 %
Daň 224 766 € 107,7 %
HV po zdanení 700 001 € 31,5 %
EBITDA 1 150 077 € 22,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 420 806 € 30,8 %
 
Neobežný majetok 2 999 075 € 209,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 998 248 € 210,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 827 € -70,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 399 872 € 6,0 %
Zásoby 1 027 415 € 34,6 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 829 531 € 29,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 542 926 € 87,6 %
 
Časové rozlíšenie 21 859 € 49,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 420 806 € 30,8 %
 
Vlastné imanie
1 619 520 € 76,1 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 912 216 € 140,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 700 001 € 31,5 %
 
Záväzky 8 797 238 € 24,9 %
Dlhodobé záväzky 257 253 € 15,0 %
Krátkodobé záväzky 4 406 111 € 3,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 895 910 € 41,1 %
Bankové úvery krátkodobé 3 135 739 € 72,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 102 225 € -2,2 %
 
Časové rozlíšenie 4 048 € 52,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?