Loading

Nexis Fibers a.s.

Historický názov:
  • Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii
  • Nexis Fibers a.s.
  • Slovakia Fibres a.s.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nexis Fibers a.s.
Sídlo:
Chemlonská 1
06612 Humenné
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/10340/P
Od 25.1.2007, posledná zmena 21.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Monika Šimánková
  • Ing. Pavel Šafránek, MBA
  • Ing. Ján Kučeravý
IČO:
36729680
DIČ:
2022311962

IČ DPH:

SK2022311962
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2008
SK NACE (RÚZ):
20600 Výroba umelých vlákien
Základné imanie:
6 800 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma Nexis Fibers a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 109 994 449 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 48,66%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 168 017 EUR poklesol medziročne o 979 089 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,01% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 52,14%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 24,02%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,6%.

Absolútne ukazovatele

127 402 838 €

43,2 %

16 824 699 €

2,0 %

62 750 390 €

-0,3 %

26 639 274 €

13,5 %

-2 120 028 €

-115,7 %

Relatívne ukazovatele

15.30 %

-7,0 %

1.75

-0,2

5.05 %

-1,5 %

57.55 %

-5,1 %

0.37

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 411 309 € 130,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 109 583 140 € 48,5 %
Zmena stavu zásob 773 853 € -82,2 %
Aktivácia 425 230 € -39,4 %
Náklady na predaj tovaru 354 999 € 180,3 %
Náklady na materiál, energie 89 291 170 € 52,1 %
Služby 4 663 667 € 24,0 %
Pridaná hodnota 16 824 699 € 2,0 %
Osobné náklady 9 628 540 € 11,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 909 023 € 56,6 %
Opravné položky 66 855 € -41,5 %
Ostatné výnosy 14 924 905 € 60,4 %
Iné prevádzkové náklady 14 491 162 € 52,8 %
Zisk z predaja majetku 38 858 € -36,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 751 879 € -17,2 %
HV z finančnej činnosti -706 664 € -72,9 %
z toho Nákladové úroky 417 157 € 22,3 %
HV pred zdanením 4 045 215 € -24,1 %
Daň 877 198 € -25,7 %
HV po zdanení 3 168 017 € -23,6 %
EBITDA 7 622 044 € 1,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
62 750 390 € -0,3 %
 
Neobežný majetok 30 246 275 € -6,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 29 260 342 € -6,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 984 995 € -6,3 %
Dlhodobý finančný majetok 938 € 6,2 %
 
Obežný majetok 32 411 285 € 6,7 %
Zásoby 19 793 109 € 15,6 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 10 709 694 € -13,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 908 482 € 238,7 %
 
Časové rozlíšenie 92 830 € 16,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 62 750 390 € -0,3 %
 
Vlastné imanie
26 639 274 € 13,5 %
Základné imanie 6 800 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 18 891 499 € 0,0 %
HV minulých rokov -2 220 242 € 65,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 168 017 € -23,6 %
 
Záväzky 36 095 942 € -8,4 %
Dlhodobé záväzky 863 183 € -93,1 %
Krátkodobé záväzky 22 050 055 € 50,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 12 558 914 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 623 790 € -9,4 %
 
Časové rozlíšenie 15 174 € 2,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?