MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Nábrežie Oravy 625/12B
02617 Dolný Kubín
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/19086/L
Od 3.2.2007, posledná zmena 8.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Miroslav Bukna
IČO:
36734063
DIČ:
2022318155

IČ DPH:

SK2022318155
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2007
SK NACE (RÚZ):
28150 Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
Základné imanie:
3 326 031 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • MAHLE Holding Austria GmbH (99,98%)
  • MAHLE Ventiltrieb GmbH (0,02%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 50 505 263 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 23,02%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 363 494 EUR poklesol medziročne o 1 184 952 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,36% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 39,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,45%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,29%.

Absolútne ukazovatele

51 875 594 €

21,0 %

17 753 058 €

6,7 %

38 823 000 €

22,3 %

8 168 711 €

-12,6 %

-9 441 695 €

-18,9 %

Relatívne ukazovatele

35.15 %

-5,4 %

1.81

-0,2

11.24 %

-6,2 %

78.96 %

8,4 %

0.54

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 50 505 263 € 23,0 %
Zmena stavu zásob 236 498 € -75,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 24 931 703 € 39,4 %
Služby 7 979 388 € 6,4 %
Pridaná hodnota 17 753 058 € 6,7 %
Osobné náklady 9 791 739 € 20,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 145 664 € 42,3 %
Opravné položky 122 871 € 42,7 %
Ostatné výnosy 68 956 € -56,4 %
Iné prevádzkové náklady 125 256 € 64,3 %
Zisk z predaja majetku 827 776 € 91,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 541 872 € -12,1 %
HV z finančnej činnosti -818 823 € -70,0 %
z toho Nákladové úroky 530 770 € 84,5 %
HV pred zdanením 5 723 049 € -17,8 %
Daň 1 359 555 € -3,6 %
HV po zdanení 4 363 494 € -21,4 %
EBITDA 7 859 760 € -5,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
38 823 000 € 22,3 %
 
Neobežný majetok 19 494 878 € 3,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 19 493 186 € 3,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 692 € -33,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 19 328 122 € 49,8 %
Zásoby 3 718 913 € 14,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 10 688 463 € 36,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 920 746 € 174,1 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 823 000 € 22,3 %
 
Vlastné imanie
8 168 711 € -12,6 %
Základné imanie 3 326 031 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 332 603 € 0,0 %
HV minulých rokov 146 583 € 6,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 363 494 € -21,4 %
 
Záväzky 30 654 289 € 36,9 %
Dlhodobé záväzky 388 042 € -21,3 %
Krátkodobé záväzky 28 769 817 € 38,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 496 430 € 43,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?