MESAROLI TRANSPORTS a.s.

Historický názov:
  • Eurotrasporti SK s.r.o.
  • 2VSK s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MESAROLI TRANSPORTS a.s.
Sídlo:
Kopčianska 8-10
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5848/B
Od 6.2.2007, posledná zmena 25.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Vittorino Mesaroli
  • Stefano Mesaroli
IČO:
36735086
DIČ:
2022317022

IČ DPH:

SK2022317022
Podľa §4, registrovaný od 25.2.2007
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma MESAROLI TRANSPORTS a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 575 491 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 113 450 EUR poklesol medziročne o 1 135 561 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,18% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 26,64%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,18%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 6,43%.

Absolútne ukazovatele

32 437 768 €

7,8 %

4 416 571 €

10,4 %

13 283 983 €

-1,7 %

7 993 346 €

3,6 %

6 573 751 €

19,3 %

Relatívne ukazovatele

14.93 %

-0,7 %

1.75

0,3

0.85 %

-8,4 %

39.83 %

-3,1 %

2.27

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 575 491 € 15,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 4 325 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 8 843 668 € 26,6 %
Služby 16 319 577 € 12,2 %
Pridaná hodnota 4 416 571 € 10,4 %
Osobné náklady 2 527 811 € -6,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 480 597 € -3,3 %
Opravné položky 10 774 € %

Ostatné výnosy 2 718 016 € -12,7 %
Iné prevádzkové náklady 2 762 708 € -1,7 %
Zisk z predaja majetku 139 879 € -90,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 492 576 € -67,3 %
HV z finančnej činnosti -27 959 € 39,1 %
z toho Nákladové úroky 12 979 € -61,6 %
HV pred zdanením 464 617 € -68,2 %
Daň 351 167 € 64,8 %
HV po zdanení 113 450 € -90,9 %
EBITDA 1 833 294 € 14,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 283 983 € -1,7 %
 
Neobežný majetok 1 984 079 € -42,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 914 987 € -43,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 69 092 € -5,7 %
 
Obežný majetok 11 291 675 € 12,2 %
Zásoby 556 512 € 100,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 761 847 € 9,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 973 316 € 9,5 %
 
Časové rozlíšenie 8 229 € -5,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 283 983 € -1,7 %
 
Vlastné imanie
7 993 346 € 3,6 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 613 098 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 266 798 € 29,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 113 450 € -90,9 %
 
Záväzky 5 277 661 € -9,0 %
Dlhodobé záväzky 528 211 € -53,9 %
Krátkodobé záväzky 4 687 169 € 2,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 26 008 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 36 273 € 81,8 %
 
Časové rozlíšenie 12 976 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?