MBM-GROUP, a.s.

Historický názov:
  • Ekologická výstavba, a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MBM-GROUP, a.s.
Sídlo:
Miletičova 1
82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/7207/B
Od 16.2.2007, posledná zmena 2.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Alena Nováková
IČO:
36740519
DIČ:
2022337548

IČ DPH:

SK2022337548
Podľa §4, registrovaný od 10.4.2007
SK NACE (RÚZ):
23990 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 09.04.2024 ako riadna.

Firma MBM-GROUP, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 49 325 442 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 51,56%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 735 142 EUR vzrástol medziročne o 568 850 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,14% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 67,91%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 43,66%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,49%.

Absolútne ukazovatele

49 295 777 €

47,8 %

6 117 392 €

22,8 %

23 561 838 €

12,0 %

8 171 678 €

9,9 %

4 631 942 €

27,5 %

Relatívne ukazovatele

12.40 %

-2,9 %

7.06

0,3

7.36 %

1,8 %

65.32 %

0,7 %

1.31

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 452 208 € 210,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 48 873 234 € 50,8 %
Zmena stavu zásob -167 870 € -132,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 334 983 € 247,1 %
Náklady na materiál, energie 17 250 542 € 67,9 %
Služby 25 454 655 € 43,7 %
Pridaná hodnota 6 117 392 € 22,8 %
Osobné náklady 866 204 € 17,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 084 934 € 4,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 85 389 € -60,6 %
Iné prevádzkové náklady 319 950 € -3,4 %
Zisk z predaja majetku 3 142 € 101,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 934 835 € 51,2 %
HV z finančnej činnosti -676 561 € -47,3 %
z toho Nákladové úroky 567 253 € 54,8 %
HV pred zdanením 2 258 274 € 52,4 %
Daň 523 132 € 65,7 %
HV po zdanení 1 735 142 € 48,8 %
EBITDA 5 016 627 € 21,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 561 838 € 12,0 %
 
Neobežný majetok 7 909 255 € -3,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 885 975 € -3,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 23 280 € 0,0 %
 
Obežný majetok 15 644 026 € 22,4 %
Zásoby 1 369 247 € -8,5 %
Dlhodobé pohľadávky 502 040 € %

Krátkodobé pohľadávky 10 436 499 € -3,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 336 240 € %

 
Časové rozlíšenie 8 557 € -71,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 561 838 € 12,0 %
 
Vlastné imanie
8 171 678 € 9,9 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 940 793 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 462 543 € 5,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 735 142 € 48,8 %
 
Záväzky 15 228 550 € 13,5 %
Dlhodobé záväzky 2 042 140 € -7,6 %
Krátkodobé záväzky 8 799 487 € 86,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 781 438 € 24,5 %
Bankové úvery krátkodobé 1 557 504 € -63,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 47 981 € 26,5 %
 
Časové rozlíšenie 161 610 € -7,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?