PARTNERS GROUP SK s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PARTNERS GROUP SK s.r.o.
Sídlo:
Einsteinova 24
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/44999/B
Od 10.3.2007, posledná zmena 13.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Bohuslav Benedek
  • Ing. Jozef Bartánus
IČO:
36750701
DIČ:
2022340903

IČ DPH:

SK2022340903
Podľa §4, registrovaný od 28.3.2007
SK NACE (RÚZ):
66220 Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
Základné imanie:
530 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • PARTNERS GROUP HOLDING SK, a. s. (51,0%)
  • PARTNERS FOR YOU, a. s. (49,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma PARTNERS GROUP SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 47 462 482 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 4,23%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 824 422 EUR poklesol medziročne o 6 656 472 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,46% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 19,52%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,72%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,4%.

Absolútne ukazovatele

48 696 974 €

-2,7 %

8 553 170 €

-46,2 %

12 582 517 €

-18,6 %

3 553 572 €

-64,7 %

3 682 635 €

-60,2 %

Relatívne ukazovatele

18.02 %

-14,1 %

2.31

-2,6

22.45 %

-38,9 %

71.76 %

36,9 %

1.59

-1,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 47 462 482 € -4,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 313 637 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 146 922 € -19,5 %
Služby 39 076 027 € 16,7 %
Pridaná hodnota 8 553 170 € -46,2 %
Osobné náklady 3 701 356 € 13,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 378 487 € 1,8 %
Opravné položky 147 030 € %

Ostatné výnosy 62 230 € -44,6 %
Iné prevádzkové náklady 587 397 € 19,9 %
Zisk z predaja majetku 34 289 € -81,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 835 419 € -68,2 %
HV z finančnej činnosti -75 847 € -278,9 %
z toho Nákladové úroky 2 449 € 92,5 %
HV pred zdanením 3 759 572 € -68,8 %
Daň 935 150 € -63,5 %
HV po zdanení 2 824 422 € -70,2 %
EBITDA 4 179 617 € -65,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 582 517 € -18,6 %
 
Neobežný majetok 1 225 416 € 28,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 238 114 € 27,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 980 663 € 35,1 %
Dlhodobý finančný majetok 6 639 € -84,6 %
 
Obežný majetok 10 305 419 € -13,3 %
Zásoby 0 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 474 233 € 39,1 %
Krátkodobé pohľadávky 7 331 853 € -18,0 %
Krátkodobý finančný majetok 7 621 € 100,0 %
Finančné účty 1 491 712 € -20,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 051 682 € -59,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 582 517 € -18,6 %
 
Vlastné imanie
3 553 572 € -64,7 %
Základné imanie 530 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 53 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 146 150 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 824 422 € -70,2 %
 
Záväzky 9 014 328 € 68,3 %
Dlhodobé záväzky 69 078 € 211,1 %
Krátkodobé záväzky 6 185 616 € 48,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 759 634 € 134,0 %
 
Časové rozlíšenie 14 617 € -62,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?