Novo Nordisk Slovakia s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Novo Nordisk Slovakia s.r.o.
Sídlo:
ROSUM, Bajkalská 19B
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/45086/B
Od 16.3.2007, posledná zmena 23.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Andrzej Pawel Popkowski
  • Tomas Haagen
  • Zsolt Józsa
IČO:
36753050
DIČ:
2022341310

IČ DPH:

SK2022341310
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2007
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
265 552 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • NOVO NORDISK REGION EUROPE A/S (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 31.05.2024 ako riadna.

Firma Novo Nordisk Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 46 589 817 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,98%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 131 552 EUR vzrástol medziročne o 270 929 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 87,09% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 40 680 591 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 038 753 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 24%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,25%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,42%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 25,56%.

Absolútne ukazovatele

46 711 220 €

15,3 %

7 364 484 €

21,8 %

8 396 553 €

17,2 %

1 640 720 €

35,7 %

3 570 013 €

51,4 %

Relatívne ukazovatele

15.81 %

0,9 %

1.30

-0,0

13.48 %

1,5 %

80.46 %

-2,7 %

1.84

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 40 680 591 € 12,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 909 226 € 33,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 30 641 838 € 15,6 %
Náklady na materiál, energie 406 703 € 16,3 %
Služby 8 176 792 € 7,4 %
Pridaná hodnota 7 364 484 € 21,8 %
Osobné náklady 5 652 444 € 25,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 35 643 € 40,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 9 776 € %

Iné prevádzkové náklady 144 386 € -10,1 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 541 787 € 13,5 %
HV z finančnej činnosti 106 130 € %

z toho Nákladové úroky 1 582 € -48,0 %
HV pred zdanením 1 647 917 € 21,2 %
Daň 516 365 € 3,4 %
HV po zdanení 1 131 552 € 31,5 %
EBITDA 1 577 430 € 14,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 396 553 € 17,2 %
 
Neobežný majetok 84 394 € -23,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 84 394 € -23,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 193 446 € 18,1 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 513 920 € 58,3 %
Krátkodobé pohľadávky 7 679 526 € 16,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 118 713 € -0,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 396 553 € 17,2 %
 
Vlastné imanie
1 640 720 € 35,7 %
Základné imanie 265 552 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 82 340 € 0,0 %
HV minulých rokov 161 276 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 1 131 552 € 31,5 %
 
Záväzky 6 755 833 € 13,4 %
Dlhodobé záväzky 8 811 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 4 228 226 € -3,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 518 796 € 59,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?