Novo Nordisk Slovakia s.r.o.

Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Novo Nordisk Slovakia s.r.o.
Sídlo:
ROSUM, Bajkalská 19B
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/45086/B
Od 16.3.2007, posledná zmena 18.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Tomas Haagen
  • Zsolt Józsa
  • Andrzej Pawel Popkowski
IČO:
36753050
DIČ:
2022341310

IČ DPH:

SK2022341310
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2007
SK NACE (RÚZ):
73200 Prieskum trhu a verejnej mienky
Základné imanie:
265 552 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • NOVO NORDISK REGION EUROPE A/S (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma Novo Nordisk Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 40 521 112 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 36,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 860 623 EUR vzrástol medziročne o 420 759 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,03% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 36 082 996 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 9 569 735 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 26%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 65,86%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 37,67%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 45,46%.

Absolútne ukazovatele

40 529 404 €

36,5 %

6 045 874 €

46,6 %

7 167 117 €

-42,5 %

1 209 168 €

45,1 %

2 358 510 €

18,7 %

Relatívne ukazovatele

14.92 %

1,0 %

1.34

0,0

12.01 %

8,5 %

83.13 %

-10,2 %

1.54

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 36 082 996 € 35,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 438 116 € 41,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 26 513 261 € 33,8 %
Náklady na materiál, energie 349 840 € 65,9 %
Služby 7 612 137 € 37,7 %
Pridaná hodnota 6 045 874 € 46,6 %
Osobné náklady 4 501 764 € 45,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 25 388 € 23,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 584 € -95,5 %
Iné prevádzkové náklady 160 686 € -45,7 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 358 620 € 87,1 %
HV z finančnej činnosti 1 305 € 107,5 %
z toho Nákladové úroky 3 045 € -62,4 %
HV pred zdanením 1 359 925 € 91,9 %
Daň 499 302 € 85,7 %
HV po zdanení 860 623 € 95,7 %
EBITDA 1 384 008 € 85,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 167 117 € -42,5 %
 
Neobežný majetok 109 687 € 57,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 109 687 € 57,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 938 584 € -44,0 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 324 721 € 1,8 %
Krátkodobé pohľadávky 6 613 863 € -45,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 118 846 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 167 117 € -42,5 %
 
Vlastné imanie
1 209 168 € 45,1 %
Základné imanie 265 552 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 82 340 € 0,0 %
HV minulých rokov 653 € -98,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 860 623 € 95,7 %
 
Záväzky 5 957 949 € -48,8 %
Dlhodobé záväzky 0 € 0 %
Krátkodobé záväzky 4 374 199 € -56,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 583 750 € 2,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?