JP-AUTO, s. r. o.

Historický názov:
 • JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
JP-AUTO, s. r. o.
Sídlo:
Matúškovo 913
92501 Matúškovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/19859/T
Od 28.3.2007, posledná zmena 28.6.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Milan Macháček
 • Mgr. Milan Macháček
 • Richard Lády
IČO:
36759007
DIČ:
2022363596

IČ DPH:

SK2022363596
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2007
SK NACE (RÚZ):
22290 Výroba ostatných plastových výrobkov
Základné imanie:
40 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
 • Mgr. Milan Macháček (38,25%)
 • Ing. Milan Macháček (36,25%)
 • Richard Lády (18,0%)
 • SKH plastic, spol. s r.o. (7,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.05.2023 ako riadna.

Firma JP-AUTO, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 78 090 475 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,12%. Dosiahnutá strata je 1 492 699 EUR.

Firma predala tovar za 46 977 849 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 792 884 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 61,35%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,82%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 26,07%.

Absolútne ukazovatele

82 909 357 €

14,7 %

4 608 808 €

-21,3 %

30 305 760 €

15,7 %

3 689 490 €

-32,0 %

1 679 589 €

-48,2 %

Relatívne ukazovatele

5.90 %

-2,9 %

0.75

-0,4

-4.93 %

-8,9 %

87.83 %

8,5 %

0.65

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 46 977 849 € 3,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 112 626 € 46,5 %
Zmena stavu zásob 183 418 € -81,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 43 184 965 € 4,4 %
Náklady na materiál, energie 22 440 535 € 61,3 %
Služby 8 039 585 € 23,8 %
Pridaná hodnota 4 608 808 € -21,3 %
Osobné náklady 6 135 950 € 26,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 349 264 € 106,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 921 199 € %

Iné prevádzkové náklady 420 240 € %

Zisk z predaja majetku 171 780 € -32,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 203 667 € -195,9 %
HV z finančnej činnosti -286 813 € -160,9 %
z toho Nákladové úroky 71 452 € 265,9 %
HV pred zdanením -1 490 480 € -230,2 %
Daň 2 219 € -98,0 %
HV po zdanení -1 492 699 € -244,0 %
EBITDA -1 026 183 € -187,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 305 760 € 15,7 %
 
Neobežný majetok 2 299 730 € -2,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 225 695 € -1,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 74 035 € -14,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 27 684 333 € 19,2 %
Zásoby 10 775 014 € 20,7 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 16 863 880 € 18,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 45 439 € 8,3 %
 
Časové rozlíšenie 321 697 € -47,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 305 760 € 15,7 %
 
Vlastné imanie
3 689 490 € -32,0 %
Základné imanie 40 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 321 000 € -2,3 %
HV minulých rokov -1 178 811 € 44,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 492 699 € -244,0 %
 
Záväzky 26 609 684 € 28,2 %
Dlhodobé záväzky 77 159 € 75,4 %
Krátkodobé záväzky 20 795 408 € 24,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 5 524 447 € 41,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 212 670 € 64,2 %
 
Časové rozlíšenie 6 586 € 5,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?