Loading

IEE Sensing Slovakia s.r.o.

Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
IEE Sensing Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Veľká Ida 767
04455 Veľká Ida
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/19598/V
Od 29.3.2007, posledná zmena 15.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Christian Theiss
  • Paul Joseph Théo Schockmel
  • Stephan Grengs
  • YI Hui
IČO:
36759228
DIČ:
2022355489

IČ DPH:

SK2022355489
Podľa §4, registrovaný od 16.4.2007
SK NACE (RÚZ):
29310 Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • IEE International Electronics & Engineering Malta Holdings Limited (85,0%)
  • IEE International Electronics & Engineering S.A. (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma IEE Sensing Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 73 003 204 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 746 817 EUR vzrástol medziročne o 293 040 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 80,9% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 22,8%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,01%.

Absolútne ukazovatele

77 958 422 €

15,7 %

15 644 846 €

11,5 %

41 380 908 €

26,8 %

22 422 798 €

14,0 %

5 931 233 €

45,9 %

Relatívne ukazovatele

21.43 %

-1,6 %

1.11

0,1

6.64 %

-0,9 %

45.81 %

6,1 %

0.93

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 9 933 045 € 3,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 63 070 159 € 22,8 %
Zmena stavu zásob -237 305 € -126,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 9 260 720 € 5,2 %
Náklady na materiál, energie 41 475 433 € 22,8 %
Služby 6 384 900 € 21,5 %
Pridaná hodnota 15 644 846 € 11,5 %
Osobné náklady 14 082 716 € 6,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 990 280 € 3,9 %
Opravné položky 0 € 100,0 %
Ostatné výnosy 4 029 672 € -0,9 %
Iné prevádzkové náklady 58 734 € 75,5 %
Zisk z predaja majetku 342 € -99,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 543 130 € 7,8 %
HV z finančnej činnosti 2 251 € 101,4 %
z toho Nákladové úroky 44 181 € -22,3 %
HV pred zdanením 3 545 381 € 13,4 %
Daň 798 564 € 18,5 %
HV po zdanení 2 746 817 € 11,9 %
EBITDA 5 533 068 € 15,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
41 380 908 € 26,8 %
 
Neobežný majetok 20 601 006 € 3,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 20 437 210 € 3,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 163 796 € -18,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 20 723 518 € 63,8 %
Zásoby 6 945 769 € 8,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 11 846 453 € 155,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 931 296 € 20,4 %
 
Časové rozlíšenie 56 384 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 41 380 908 € 26,8 %
 
Vlastné imanie
22 422 798 € 14,0 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 19 668 678 € 14,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 746 817 € 11,9 %
 
Záväzky 18 804 379 € 47,3 %
Dlhodobé záväzky 2 954 255 € -18,1 %
Krátkodobé záväzky 14 694 938 € 74,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 155 186 € 52,7 %
 
Časové rozlíšenie 153 731 € -15,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?