TAURIS, a.s.

Aktualizované 27.2.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TAURIS, a.s.
Sídlo:
Potravinárska 6
97901 Rimavská Sobota
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/896/S
Od 4.5.2007, posledná zmena 31.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Richard Duda
  • Ing. Štefan Kalafa
  • Ing. Vladimír Podolinský, PhD.
  • Ing. František Oravkin
  • Ivan Treľo
  • Ivan Stanislav
  • Mgr. Mojmír Klešč
IČO:
36773123
DIČ:
2022368733

IČ DPH:

SK2022368733
Podľa §4, registrovaný od 4.5.2007
SK NACE (RÚZ):
10130 Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
Základné imanie:
13 211 212 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma TAURIS, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 139 424 047 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 25,99%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 513 362 EUR poklesol medziročne o 5 517 028 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 70,64% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 10 861 114 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 45,8%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 57,7%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 48,16%.

Absolútne ukazovatele

155 109 831 €

32,4 %

43 591 155 €

22,9 %

77 887 913 €

14,2 %

38 294 892 €

14,7 %

9 234 211 €

-0,4 %

Relatívne ukazovatele

31.27 %

-0,8 %

1.35

-0,3

5.79 %

-8,9 %

50.83 %

-0,2 %

0.98

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 852 051 € 80,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 109 571 996 € 16,4 %
Zmena stavu zásob 1 680 385 € %

Aktivácia 10 861 114 € %

Náklady na predaj tovaru 16 974 493 € 19,1 %
Náklady na materiál, energie 76 671 036 € 45,8 %
Služby 14 693 852 € 57,7 %
Pridaná hodnota 43 591 155 € 22,9 %
Osobné náklady 32 195 251 € 48,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 004 846 € 77,5 %
Opravné položky 55 795 € 191,9 %
Ostatné výnosy 673 291 € 42,1 %
Iné prevádzkové náklady 1 207 552 € 63,1 %
Zisk z predaja majetku 134 754 € 137,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 970 766 € -44,3 %
HV z finančnej činnosti -68 626 € -103,9 %
z toho Nákladové úroky 43 994 € -42,3 %
HV pred zdanením 5 902 140 € -52,7 %
Daň 1 388 778 € -43,5 %
HV po zdanení 4 513 362 € -55,0 %
EBITDA 10 840 858 € -19,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
77 887 913 € 14,2 %
 
Neobežný majetok 45 451 817 € 10,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 35 002 541 € 12,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 042 800 € 6,5 %
Dlhodobý finančný majetok 406 476 € 0,8 %
 
Obežný majetok 32 315 476 € 19,7 %
Zásoby 9 643 389 € 28,2 %
Dlhodobé pohľadávky 368 166 € 48,2 %
Krátkodobé pohľadávky 11 632 350 € 8,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 671 571 € 26,2 %
 
Časové rozlíšenie 120 620 € -8,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 77 887 913 € 14,2 %
 
Vlastné imanie
38 294 892 € 14,7 %
Základné imanie 13 211 212 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 20 164 219 € 0,8 %
HV minulých rokov 406 099 € 104,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 513 362 € -55,0 %
 
Záväzky 39 385 975 € 14,1 %
Dlhodobé záväzky 14 361 179 € -0,8 %
Krátkodobé záväzky 22 626 673 € 30,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 398 123 € -12,4 %
 
Časové rozlíšenie 207 046 € -24,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?