GIENGER spol. s r.o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GIENGER spol. s r.o.
Sídlo:
Novozámocká 254
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/19878/N
Od 5.5.2007, posledná zmena 18.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Richard Széchenyi
IČO:
36773565
DIČ:
2022372847

IČ DPH:

SK2022372847
Podľa §4, registrovaný od 16.5.2007
SK NACE (RÚZ):
46740 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
Základné imanie:
3 900 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • GIENGER spol. s r. o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma GIENGER spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 28 739 424 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,87%. Dosiahnutý zisk po zdanení 87 211 EUR poklesol medziročne o 645 219 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,79% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 28 727 378 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 919 806 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 20%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 14,77%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,58%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 5,87%.

Absolútne ukazovatele

28 786 842 €

1,6 %

3 751 009 €

-16,0 %

15 459 275 €

0,6 %

3 988 256 €

-13,7 %

2 742 539 €

-18,8 %

Relatívne ukazovatele

13.05 %

-2,8 %

1.35

-0,2

0.56 %

-4,2 %

74.20 %

4,3 %

0.76

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 28 727 378 € 1,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 12 046 € -26,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 22 807 572 € 7,8 %
Náklady na materiál, energie 380 835 € -14,8 %
Služby 1 810 978 € -1,6 %
Pridaná hodnota 3 751 009 € -16,0 %
Osobné náklady 2 788 365 € -5,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 349 757 € 16,9 %
Opravné položky -74 365 € -123,7 %
Ostatné výnosy 41 796 € -53,3 %
Iné prevádzkové náklady 69 539 € -36,3 %
Zisk z predaja majetku 36 € -99,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 648 575 € -45,2 %
HV z finančnej činnosti -552 577 € -262,2 %
z toho Nákladové úroky 491 733 € %

HV pred zdanením 95 998 € -90,7 %
Daň 8 787 € -97,1 %
HV po zdanení 87 211 € -88,1 %
EBITDA 923 931 € -37,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 459 275 € 0,6 %
 
Neobežný majetok 1 265 146 € -10,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 911 030 € -5,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 354 116 € -20,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 14 130 887 € 2,3 %
Zásoby 5 530 259 € -14,1 %
Dlhodobé pohľadávky 62 569 € %

Krátkodobé pohľadávky 8 523 419 € 16,2 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 14 640 € -44,1 %
 
Časové rozlíšenie 63 242 € -54,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 459 275 € 0,6 %
 
Vlastné imanie
3 988 256 € -13,7 %
Základné imanie 3 900 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 045 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 87 211 € -88,1 %
 
Záväzky 11 468 247 € 7,0 %
Dlhodobé záväzky 9 547 € -52,1 %
Krátkodobé záväzky 6 335 931 € -1,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 5 050 318 € 22,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 72 451 € -54,7 %
 
Časové rozlíšenie 2 772 € -85,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?