Inditex Slovakia, s. r. o.

Historický názov:
  • ZARA Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Inditex Slovakia, s. r. o.
Sídlo:
Einsteinova 18
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/46042/B
Od 19.5.2007, posledná zmena 14.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Carlos Mato Lopez
  • Fernando Rey Figueiras
  • Lucian Dorobantu
IČO:
36779644
DIČ:
2022395078

IČ DPH:

SK2022395078
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2007
SK NACE (RÚZ):
47710 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
1 200 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 02/2022 do 01/2023 podaná 19.07.2023 ako riadna.

Firma Inditex Slovakia, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 80 001 326 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 37,93%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 242 703 EUR vzrástol medziročne o 3 025 420 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,77% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 79 143 677 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 28 929 910 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 36%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 90,19%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,15%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 29,0%.

Absolútne ukazovatele

82 635 508 €

38,4 %

12 343 331 €

77,3 %

30 343 127 €

-5,8 %

5 820 090 €

-4,8 %

-12 942 777 €

6,7 %

Relatívne ukazovatele

15.43 %

3,4 %

1.79

0,5

10.69 %

10,0 %

80.82 %

-0,2 %

0.33

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 2/2022 do 1/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 79 143 677 € 38,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 857 649 € 25,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 50 213 767 € 38,6 %
Náklady na materiál, energie 1 676 472 € 90,2 %
Služby 15 578 253 € 11,2 %
Pridaná hodnota 12 343 331 € 77,3 %
Osobné náklady 6 912 386 € 29,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 305 345 € 50,1 %
Opravné položky 189 503 € 283,3 %
Ostatné výnosy 2 631 337 € 53,2 %
Iné prevádzkové náklady 425 651 € 111,0 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 4 331 286 € %

HV z finančnej činnosti -63 207 € -8,3 %
z toho Nákladové úroky 27 644 € 8,2 %
HV pred zdanením 4 268 079 € %

Daň 1 025 376 € 54,7 %
HV po zdanení 3 242 703 € %

EBITDA 7 636 631 € 151,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 343 127 € -5,8 %
 
Neobežný majetok 19 205 090 € -8,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 19 205 090 € -8,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 976 733 € -0,9 %
Zásoby 2 950 886 € -0,8 %
Dlhodobé pohľadávky 523 010 € -52,4 %
Krátkodobé pohľadávky 1 670 377 € 179,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 832 460 € -8,9 %
 
Časové rozlíšenie 161 304 € -10,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 343 127 € -5,8 %
 
Vlastné imanie
5 820 090 € -4,8 %
Základné imanie 1 200 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 488 416 € 0,0 %
HV minulých rokov 888 971 € -78,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 242 703 € %

 
Záväzky 12 153 416 € 4,6 %
Dlhodobé záväzky 15 676 € -83,1 %
Krátkodobé záväzky 11 188 183 € 17,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 949 557 € -52,3 %
 
Časové rozlíšenie 12 369 621 € -14,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?